artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości poł. w Dmeninie

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4
Wójta Gminy K o d r ą b
z dnia 28 stycznia 2010r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości i przyjęcia regulaminu przetargu.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r.142,poz.1591 z poźn. zm.) , w związku z art. 38 ust. 1 i 2 , art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z poźn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb zarządza , co następuje :


§ 1. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej , położonej w obrębie geodezyjnym Dmenin , oznaczonej w ewidencji gruntów Nr działki 45/3 o pow.1,61 ha , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości. Regulamin przetargu stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji przetargowej, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

 

 

 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 28 stycznia 2010r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kodrąb.

Przetargiem na dzierżawę objęta jest nieruchomość niezabudowana , położona w obrębie geodezyjnym Dmenin , oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 45/3 o pow. 1,61 ha . Okres dzierżawy - 3 lata.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 42790. Jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 marca 2010r., o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 4,17 q żyta , w/g ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,33 żyta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w wysokości 100,00 zł należy wnieść w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa , najpóźniej do dnia 24 lutego 2010r.(włącznie) w kasie Urzędu Gminy w Kodrębie lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres 3 lat.
Jeżeli osoba , która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w terminie podanym w zawiadomieniu , Wójt może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22) , albo tel. 44 681-93-25 (wew. 41).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 28 lutego 2010r.


R E G U L A M I N

przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dmenin , oznaczonej w ewidencji gruntów Nr działki 45/3 o pow. 1,61 ha


1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne .
2.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 100,00 zł w wyznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej :
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
3.Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 4,17 q żyta , wg ceny żyta obowiązującej do podatku rolnego w danym roku kalendarzowym. O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 0,33 q żyta.
4.Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego.
5.Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
6.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres 3 lat.
7.Wójt Gminy Kodrąb zawiadomi ustalonego w przetargu dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy , która zostanie spisana najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę nieruchomości.
8. Jeżeli osoba , która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w terminie podanym w zawiadomieniu , Wójt może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński