artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości leśnych do sprzedaży - działki Nr 686 , 754 - Lipowczyc

  O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z  dniem   11 maja 2010r.  

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Lipowczyce

 

 

 

 

 

 

Lipowczyce

 

  686

 

 

 

 

 

 

754

 

0,35

 

 

 

 

 

 

1,31

 

 

32702

 

 

 

 

 

 

32702

 

 

nieruchomość

 leśna, w ewidencji gruntów ozn. jako lasy i gr.leśne

 

 

 

-,,-

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach leśnych

 -„-

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 4.800,00

 

 

 

 

 

 

16.000,00

 

 

Kodrąb, dnia 30  marca  2010r.  

   

Wójt Gminy Kodrąb

 mgr Stanisław Jasiński  

 

 

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł.w miejscowości Józefów

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 16 kwietnia   2010r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józefów
 
 
 
 
 399
 
 
 
 
 
1,42
 
 
 
 
 
 
 
31794
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
rolno - leśna z drzewostanem  leśnym, w ewidencji gruntów ozn. jako grunty orne R-V -0,28ha,
R-VI-0,83ha, lasy-0,31ha
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 36.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 04 .03. 2010r.    Wójt Gminy Kodrąb
   mgr Stanisław Jasiński  

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. Nr 45/4 i 736/2 w Dmeninie

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na  podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6  w/w ustawy. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 w/w  ustawy  upływa z  dniem   19 marca   2010r.  

 

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow. ogólna

działek

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dmenin

 

 

 

 

45/4, 736/2

 

 

 

 

 

0,5103

 

 

 

 

 

 

 

42790 i

53433/7

 

 

 

 

 

 

 

 

nieruchomość

gruntowa zabudowana budynkiem warsztatowo-garażowym  z drogą wewnętrzną

 

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej w strefie 190m od str. zachodniej działki, pozostała część leży w terenach  rolniczej przestrzeni  prod.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodrąb, dnia  04.02. 2010 r.  

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w obrębie geodez. Kodrąb

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność Skarbu Państwa będących  w użytkowaniu wieczystym Gminy Kodrąb , przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego nieograniczonego . Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego n/w gruntów  do dnia 05 grudnia 2089r. oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.  
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego  wynosi 3% wartości gruntu , płatna każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Radomsku .
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603 z późn.  zm. ) upływa z dniem 
 
11 marca 2010r.
   
Lp
Położenie
nieruchomości
Nr Nr
działek
Pow.
ogólna
kompleksu
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczy
stej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania 
Termin
zagosp.
nier.
Cena prawa
użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i urządzeń w zł
 
1
 
 
 
 
 
 
Kodrąb  
 
 
688,689,692/1, 692/2,694/1,
 
694/2,740/1,
 
740/2, 686
 
 
18,32
 
41076
13548
43551
 
 
 
 
 
 
Zrekultywowany teren po byłej kopalni surowców mineralnych KOSMIN , na którym znajdują się obiekty budowlane(wymagające remontu) budynki: administracyjno – biurowy, stołówki i szatni, przemiałowi, magazynu paliw, kuźni oraz urządzenia : linie wysokiego i niskiego napięcia, oświetlenie placu, transformator , studnia głębinowa, zbiornik wody
 
Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
Zgodnie ze Studium  uwar. i kierunków zagosp. przest. Gminy część kompleksu znajduje się w terenach złóż wapieni o zasobach udokumentowanych, część kompleksu  znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 
-
 
 
 
 
 
 
700.000,00
 
+ 22 % podatku VAT
 
Kodrąb, dnia 26 stycznia 2010r.                                                     Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński