artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w obrębie geodezyjnym Wólka Pytowska

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) upływa z dniem 31 grudnia 2010r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
 
Wólka Pytowska
 
 
508
 
 
 
 
 
239
 
 
 
252
 
 
0,28
 
 
 
 
 
0,30
 
 
 
0,39
 
 
 
32879
 
 
 
 
 
32879
 
 
 
32879
 
 
nieruchomość rolna
częściowo porośnięta samosiejką
 
 
 
nieruchomość rolna
 
 
 
-„-
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk
 
-„- działka znajduje się
w ter. rol. przestrzeni produkcyjnej , na których dopuszcza się zalesienia
-„-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.800,00
 
 
 
 
 
 
4.000,00
 
 
5.100,00
 
Działki numer 239 i 252 są obciążone umową dzierżawy zawartą na czas określony  do dnia 01 września 2012r.
 
Kodrąb, dnia 24  listopada 2010r.
 
  Wójt Gminy Kodrąb
  mgr Stanisław Jasiński  

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości leśnych przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 662 poł.w Lipowczycach

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z dniem 22 grudnia 2010r.  

 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
Lipowczyce
 
 
 
 
 662
 
 
 
 
 
0,17
 
 
 
 
 
 
 PT1R/00032702/1
 
 
 
 
 
Nieruchomość leśna, w ewidencji gruntów oznaczona jako lasy
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy
działka znajduje się w terenach leśnych
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.000,00
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 09  listopada  2010r.  
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński
 

 

 

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki Nr 327 i 334/3 poł. w Klizinie

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651  ) upływa z dniem  12 listopada 2010r.

   
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
Klizin Pierwszy
 
 
 
 
 
 
 
 
Klizin Pierwszy
 
 
 
334/3
 
 
 
 
 
 
 
 
327
 
 
 
0,43
 
 
 
 
 
 
 
 
0,24
 
 
 
 
 
 
45590
 
 
 
 
 
 
 
 
21172
 
 
 
nieruchomość rolna
od kilkunastu lat nieużytkowana porośnięta samosiejką
 
 
 
 
-„-
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach łąk i pastwisk
 
 
-„-
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
5.000,00
 
 
Kodrąb, dnia 30 września 2010r.  
 
Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński
   
 

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości leśnych do sprzedaży - działka Nr 660 - Lipowczyce

  O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) upływa z  dniem   22 września 2010r.  

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodaro-

wania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w 

 

 

1.

 

 

 

Lipowczyce

 

 

 

 

  660

 

 

 

 

 

1,27

 

 

 

 

 

 

32702

 

 

 

 

 

 

nieruchomość

 leśna, w ewidencji gruntów ozn. jako lasy i gr.leśne

 

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego gm.

działka znajduje się  w terenach leśnych

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000,00

 

 

 

 

 

Kodrąb, dnia 10  sierpnia   2010r.  

   

Wójt Gminy Kodrąb

    mgr Stanisław Jasiński  

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 
O G Ł O S Z E N I E
 
   
 Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 31 maja 2010r. do 22 czerwca 2010r.  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
obręb
geodezyjny
 Nr
 działki
Pow.
ogólna nier.
w ha
 Nr
 Księgi
 Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierun.
zagospodar.przestrz . Gm.
 
Termin
zagospo-
darowania
nieruchomo
ści
Cena sprzedaży
nieruchomości
na rzecz
użytkownika
wieczystego
w zł
1
2
3
3
5
6
7
8
9
 
1.
 
 
 
 
Zakrzew Wielki
 
 
 
 
 
 
161/4,
 
161/3, 160/7
 
161/7,
 
 
1,5582
 
 
 
 
 
 
 
 
40661
 
75494
 
75905
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość gruntowa.
Na nieruchomości znajdują się budynki  stanowiące własność użytkownika wieczystego
 
tereny rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
 
 
-
 
 
 
49.000,00 +
 
22% VAT
 
 
 
 
Kodrąb , dnia 31 maja 2010r.   Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński