artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 404 Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Lipowczyce , na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 404 , o pow. 0,18 ha .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17 grudnia 2009r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 16 lutego 2010r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotowa nieruchomość ma Księgę Wieczystą Nr PT1R/00042792/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 17.09.2009r. wynika , że działka Nr 404 , położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce zawiera 0,18 ha powierzchni , oznaczona jest jako R-VI-0,18ha.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.800,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
- potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
-oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

Kodrąb, dnia 12.03.2010r. Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński
 

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w obrębie Kodrąb

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie Kodrąb , na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy, położona w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 310/6 o pow. 0,4583 ha .
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 27 stycznia 2010r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy ( budynek zadaszony). Jest to budynek murowany , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , pow.zab.354,80m2, pow. użyt. 648,50m2 (w tym: 486,30m2 parter, 162,20m2 piętro , z wyłączeniem pow. klatki schodowej i korytarzy).
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00047287/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach usług.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./0-44/ 681-93-25 w. 41).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2010r. , o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 379.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.790,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.


Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 12.03.2010r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński
 

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przetargu nier.zab. w Gosławicach dz. Nr 1347/3

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie  Gosławice  ,   na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie Gosławice , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  1347/3 , o pow.  0,0730 ha, w tym:  użytki rolne zabudowane B-R IVb – 0,0730ha .

Opis nieruchomości :  nieruchomość jest zabudowana  połową budynku  mieszkalnego, druga połowa znajduje się na działce sąsiedniej oznaczonej Nr 1347/4, stanowiącej własność osoby fizycznej.  Pow. zabudowy  części budynku,  położonego na działce Nr 1347/3  wynosi -  35m2 , pow. użytkowa -25m2.

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00041818/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 18.11.2009r. wynika , że  działka Nr 1347/3  , położona w Gosławicach  zawiera 0,0730ha powierzchni i określona jest  jako uż. rolne zabudowane B-R-IVb- 0,0730 ha.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 16 lutego  2010r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 9.500,00 zł , wadium  wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium można  wnieść :  w  pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK  Bank Spółdzielczy  lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej  do dnia  11 lutego   2010r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, dnia 15.01. 2010r. 

  Wójt Gminy Kodrąb

 

mgr Stanisław Jasiński  

 

artykuł nr 14

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości ozn. Nr 404 w Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce , na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą objęta jest  nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerami  działek   404  , o pow. 0,18 ha .

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu  17 grudnia 2009r. o godz.900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

 

Przedmiotowa nieruchomość  ma  Księgę  Wieczystą Nr PT1R/00042792/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb  w/w nieruchomość znajduje się w terenach  zabudowy zagrodowej i  jednorodzinnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 17.09.2009r.  wynika , że  działka Nr 404 , położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce  zawiera 0,18 ha powierzchni , oznaczona jest jako R-VI-0,18ha.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  16 lutego 2010r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  17.500,00 zł , wadium  wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium można  wnieść :  w  pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .   Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej  do dnia  11  lutego   2010r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  15.01.2010r.     Wójt Gminy Kodrąb

 

   mgr Stanisław Jasinski

artykuł nr 15

Ogłoszenie o przetargu nier.rol.Rzejowice , dz.Nr 977

O G Ł O S Z E N I E  O P R Z  E T A R G U

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie  Rzejowice ,   na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Rzejowice , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  977 , o pow.  0,50 ha, w tym:  grunty orne R-IVb- 0,19ha , R-V-0,31 ha

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 13 lipca 2009r. o godz. 900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23 października  2009r. o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17 grudnia  2009r. o godz. 1030  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 39462 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 10.06.2009r. wynika , że  działka Nr 977  , położona w Rzejowicach  zawiera 0,50ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-IVb- 0,19 ha, R-V-0,31 ha.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 16 lutego  2010r. , o godz. 930  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  17.500,00 zł , wadium  wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium można  wnieść :  w  pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK  Bank Spółdzielczy  lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej  do dnia  11 lutego   2010r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, dnia 15.01. 2010r. 

  Wójt Gminy Kodrąb

 

mgr Stanisław Jasiński