artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość rol. Klizin Pierwszy Nr działki 334/3

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb   ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 334/3  , o pow. 0,43 ha.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 45590 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.

Z mapy z projektem podziału przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w dniu 10.06.2010r.  wynika , że  działka Nr 334/3 , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,43 ha powierzchni i określona jest  jako  PsV-0,16ha, RVI-0,19ha, RV-0,08 ha.

Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się 25 stycznia 2011r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  8.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy  wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia 20stycznia  2011r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia 23 grudnia  2010 r. 

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość rol. KLizin Pierwszy Nr działki 327

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 
 

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb   ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

 

 

 

  Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 327  , o pow. 0,24 ha.

 

 Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 21172 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

 

 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.

 

 

 

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 10.09.2010r. wynika , że  działka Nr 327  , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,24 ha powierzchni i określona jest  jako pastwiska trwałe  PsV-0,24ha.

 

 

 

Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.

 

 

 

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

 

 

 

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się 25 stycznia 2011r. , o godz. 930  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

 

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

 

 

 

-   dowodu wpłaty wadium ,

 

 

 

 

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

 

 

 

 

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 

 

 

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

 Wadium  należy wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia 20stycznia  2011r.(włącznie).  

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

 

 

 

 

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

 

 

 

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

 

 

 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 

 

 

 

 

 Kodrąb, dnia 23 grudnia  2010 r.   

 

 

 

 

 Wójt

 

 

 

 mgr inż. Bożena Krawczyk

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na dz.leśną w Lipowczycach Nr 660

 

O G Ł O S Z E N I E  O P R Z E T A R G U

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108z późn.zm.),  Wójt Gminy Kodrąb  ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce  na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość  leśna położona w obrębie geodezyjnym  Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 660 o pow. 1,27 ha , w tym  lasy Ls-V-0,99 ha , Ls-VI-0,28ha.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu  26 października  2010r. o godz.900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym.

 

Przedmiotowa nieruchomość ma  urządzoną  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032702/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach  leśnych.

 

Z informacji z rejestru gruntów , wydanej  przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 28.07.2010r. wynika , że  działka Nr 660  , położona w Lipowczycach  zawiera  1,27ha  powierzchni i określona jest  jako lasy Ls-V-0,99ha, Ls-VI-0,28ha .

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższe nieruchomości są  wolę od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

 Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się  25 stycznia 2011r. , o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 660  wynosi 15.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

 

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

 

Wadium należy wnieść w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej  do dnia  20stycznia 2011r.(włącznie).

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 

 Kodrąb, dnia 23 grudnia  2010r.   

 Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki leśnej poł. w Lipowczycach Nr 660

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lipowczyce na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość leśna położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 660 o pow. 1,27 ha , w tym lasy Ls-V-0,99 ha , Ls-VI-0,28ha.

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00032702/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach leśnych.

Z informacji z rejestru gruntów , wydanej przez Starostwo Powiatowe w Radomsku w dniu 28.07.2010r. wynika , że działka Nr 660 , położona w Lipowczycach zawiera 1,27ha powierzchni i określona jest jako lasy Ls-V-0,99ha, Ls-VI-0,28ha .

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższe nieruchomości są wolę od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 26 października 2010r. , o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości , oznaczonej Nr działki 660 wynosi 15.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 21 października 2010r.(włącznie).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, dnia 23 września 2010r.

 

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie II przetargu - sprzedaż prawa użyt. wiecz. gr. po byłej kopalni KOSMIN w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ) oraz § 6 i §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) Wójt Gminy Kodrąb ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu na okres do dnia 5grudnia 2089r., stanowiącego własność Skarbu Państwa , położonego w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczonego w ewidencji gruntów numerami działek : 688, 689, 692/1, 692/2, 694/1, 694/2, 740/1, 740/2, 686 o pow. ogólnej 18,32 ha oraz własność budynków i urządzeń znajdujących się na tych gruntach.


Opłata - roczna za użytkowanie wieczyste w/w gruntu wynosi aktualnie 3 % wartości tego gruntu i jest wnoszona na rachunek Starostwa Powiatowego w Radomsku w terminie do 31 marca każdego roku.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14 maja 2010r. o godz.1100 w Urzędzie Gminy w Kodrębie i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzone KW PT1R/00041076/9 , PT1R/00013548/4, PT1R/00043551/7 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach złóż wapieni o zasobach udokumentowanych , część kompleksu znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./44/ 681-93-25 ).

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 września 2010r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 560.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Wadium można wnieść : w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 15 8980 0009 2002 0012 8720 0001 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 16 września 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 13.07.2010r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński