artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży poł. w Gosławicach

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 14 stycznia  2010r.  

 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gosławice
 
 
 
 
 
 1347/3
 
 
 
 
 
 
0,0730
 
 
 
 
 
 
 
 
41818
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
gruntowa zabudowana
częścią budynku mieszkalnego
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach  budownictwa
zagrodowego i jedn.
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodrąb, dnia 03.12. 2009 r.  

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze  przetargu .
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 09 grudnia 2009r.  
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
 310/6
 
 
 
 
 
 
0,4583
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT1R/
 
00047287/3
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach  usług
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 379.000,00 +
 
 
22% VAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 27.10. 2009 r.                                                                             Wójt Gminy Kodrąb
                                                                                                                                          mgr Stanisław Jasiński  

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE Nr 25
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 26 października 2009r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

Na podstawie art. 25 ust.1 i 2 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późń. zm) oraz uchwały Nr XVI/100/2000 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 marca 2000r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb zarządzam , co następuje :


§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykaz , o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb na okres 21 dni , tj. od 26 października 2009r. do 16 listopada 2009r. .


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

 

 

  Załącznik Nr 1
    do Zarządzenia Nr 25
    Wójta Gminy Kodrab
    z dnia 26 października 2009r.
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
obręb
geodezyjny
 Nr
 działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
 Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierun.
zagospodar.przestrz . Gm.
 
Termin
zagospo-
darowania
nieruchomo
ści
Cena sprzedaży
nieruchomości
na rzecz
użytkownika
wieczystego
w zł
1
2
3
3
5
6
7
8
9
 
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
3.
 
 
4.
 
 
5.
 
 
Wola
 
Malowana
 
 
 
 
 
Konradów
 
 
 
Rzejowice
 
 
 
Żęcin-Zalesie
 
 
 
Kodrąb
 
 
56/3
 
 
 
 
 
 
283/4
 
 
 
917/3
 
 
 
188
 
 
 
348/1,348/2 349/3,349/4
 
350/1,350/2
 
361/1
 
 
0,0500
 
 
 
 
 
 
0,0509
 
 
 
0,0862
 
 
 
0,1700
 
 
 
0,3286
 
 
47966
 
 
 
 
 
 
44806
 
 
 
43854
 
 
 
43855
 
 
 
49784
 
nieruch.gruntowa.
Na nieruchomości znajduje się budynek sklepu stanowiacy własność użytkownika wieczystego
 
-„-
 
 
-„-
 
 
-„-
 
 
Nieruchomość gruntowa. Na nier. znajują się budynki : sklepu , piekarni stanowiące własność użytkow. wieczyst.
 
tereny usług
 
 
 
 
 
ter. zabudowy zagrod.
i jednorodzinnej
 
-„-
 
 
ter. rol. przestrz.prod.
 
 
ereny usług
 
-
 
 
 
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
-
 
 
2.640,00 +
 
22% VAT
 
 
 
 
 
3.320,00 +
 
22% VAT
 
 
6.200,00 +
 
22% VAT
 
 
9.200,00 +
 
22% VAT
 
 
26.700,00 +
 
22% VAT
 
Kodrąb , dnia 26 października 2009r.          
  Wójt Gminy Kodrąb
 
     mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł.w Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionej  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem  13 listopada 2009r.

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

obręb geodezyjny

Nr działki

Pow.działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w  zł

 

1

 

 

 

 

Lipowczyce

 

404

 

0,18

 

42792

 

Nieruchomość

niezabudowana

 

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego  gminy przedmiotowa działka znajduje się  w terenie budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego

 

 

-

 

 

 

17.500,00

 

+ 22 % podatku VAT

 

 

 

 

 

Kodrąb, dnia  01 października 2009 r.


artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Klizin Drugi

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego .

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionej  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem  13 listopada 2009r.

   

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Pow.działki

w ha

 Nr

 Księgi

Wieczystej 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w  zł

 

1

 

 

 

 

Klizin Drugi

 

9

 

1,70

 

17167

 

Nieruchomość

niezabudowana

 

Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego  gminy przedmiotowa działka znajduje się  w terenie rolniczej przestrzeni   produkcyjnej , na których dopuszcza się zalesienia

 

 

-

 

 

 

18.500,00

 

 

 

 

 

Kodrąb, dnia  01 października 2009 r.