artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E   O P R Z E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie Kodrąb , na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą objęta jest nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy, położona w obrębie geodezyjnym Kodrąb, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 310/6 o pow. 0,4583 ha .

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem strażnicy OSP w trakcie budowy ( budynek zadaszony). Jest to budynek murowany , dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , pow.zab.354,80m2, pow. użyt. 648,50m2 (w tym: 486,30m2 parter, 162,20m2 piętro , z wyłączeniem pow. klatki schodowej i korytarzy).
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00047287/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach usług.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22 , tel./0-44/ 681-93-25 w. 41).

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 stycznia 2010r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 379.000,00 zł ( netto) , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 3.790,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w oznaczonym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
-dowodu wpłaty wadium ,
-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
.

Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 21 stycznia 2010r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
-oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych ,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
-dokument określający zameldowanie na pobyt stały,
albo
-oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

W przypadku nie spełnienia przez osobę, która wygra przetarg warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy , z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .


Kodrąb, 16.12.2009r.

Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński
 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Widawce

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  Widawka ,  na terenie gminy Kodrąb.
 
 Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Widawka , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 172/2 , o pow. 0,47 ha, w tym:  grunty orne R-IVb- 0,09ha , R-V-0,15 ha, R-VI-0,23 ha.
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 24 lipca 2009r. o godz.1000 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23 października 2009r. o godz.930 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00038928/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej , na których dopuszcza się zalesienia.
Z wypisu z rejestru gruntów , załączonego do operatu szacunkowego z dnia 21.04.2009r. wynika , że działka Nr 172/2 , położona w Widawce zawiera 0,47ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R-IVb- 0,09 ha, R-V-0,15 ha, R-VI-0,23ha. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi .
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kodrębie ( pokój Nr 22, tel. /0-44/ 681 93 25 ).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 grudnia 2009r. , o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
Wadium można  wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .  Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej do dnia 11 grudnia 2009r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 Kodrąb, dnia 16.11.2009r.
       Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński  
 
 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Lipowczycach

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie geodezyjnym Lipowczyce , na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana , położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek   404  , o pow. 0,18 ha .
 
Przedmiotowa nieruchomość ma  Księgę Wieczystą Nr PT1R/00042792/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i  jednorodzinnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 17.09.2009r. wynika , że działka Nr 404 , położona w obrębie geodezyjnym Lipowczyce zawiera 0,18 ha powierzchni , oznaczona jest jako R-VI-0,18ha.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 grudnia 2009r., o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.500,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
 
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
 
Wadium można wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .   Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej do dnia 11 grudnia  2009r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Kodrąb, dnia 16.11.2009r.                                           Wójt Gminy Kodrąb
                                                                                                                mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Klizinie II

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym  Klizin Drugi,  na terenie gminy Kodrąb.
 
 Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Klizin Drugi  , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 9 , o pow. 1,70 ha, w tym:  grunty orne R-VI-1,70ha.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 17167 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenie  rolniczej przestrzeni produkcyjnej , na którym dopuszcza się zalesienia.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku  z dnia 17.09.2009r. wynika , że działka Nr 9  , położona w obrębie geodezyjnym Klizin Drugi   zawiera 1,70ha powierzchni i określona jest jako grunty orne R-VI-1,70ha.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kodrębie ( pokój Nr 22, tel. /0-44/ 681 93 25 ).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 grudnia  2009r. , o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy w Kodrębie ul. 22 Lipca 7 ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.500,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
 
Wadium można  wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .  Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej do dnia 11 grudnia   2009r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 Kodrąb, dnia 16.11.2009r.
       Wójt Gminy Kodrąb
mgr Stanisław Jasiński  
 
 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Rzejowicach

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie  Rzejowice ,  na terenie gminy Kodrąb.
 
 Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Rzejowice , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 494/2 , o pow. 0,4543 ha.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23 października 2009r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 39462 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość w strefie 100m od drogi krajowej znajduje się w terenie budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego , pozostała część działki znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Z mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej  wynika , że działka Nr 494/2  , położona w Rzejowicach zawiera 0,4543ha powierzchni i określona jest jako rola R-V- 0,4543ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 17 grudnia  2009r. , o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.000,00 zł , wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
 
Wadium można  wnieść : w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w ESBANK Bank Spółdzielczy lub w obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego . Wadium w  wyżej podanej wysokości należy wnieść  najpóźniej do dnia 11grudnia  2009r.(włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,
- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
- dokument określający zameldowanie na pobyt stały.
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 , art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
 Kodrąb, dnia 16.11.2009r. Wójt Gminy Kodrąb
  mgr Stanisław Jasiński