artykuł nr 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art.35 ust 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kodrąb podaje do wiadomości publicznej ,  na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia   na okres  do 3   lat .

 

Lp.

Położenie

nierucho-

mości

Nr działki

Pow.

działki

w ha

Nr

Księgi

Wie

czy

stej 

Opis

 nierucho

mości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej za-

gospodarowania 

Termin

zagospo

darowania

nierucho

mości

 Roczna

 stawka

czynszu

dzierżawnego

w q żyta

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol.

Rzejowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 290

 

 

 

 

 

 

 0,26

 

 

 

 

 

 

 

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierucho

mość

 rolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie

ze studium zag. przestrzen.

gminy

nieruchomość  jest położona  

 w terenach łąk

 i pastwisk

 

 

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0,40 q żyta

 wg ceny żyta

obowiązującej

do podatku

rolnego

w danym roku

kalendarzowym

 

 

Kodrąb, dnia  19.03.2008r.   Wójt Gminy Kodrąb

  mgr Stanisław Jasiński