artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Kol. Rzejowice

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 19 sierpnia 2008r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kol.Rzejowice
 
 
 
 
 75
 
 
 
 
 
3,96
 
 
 
 
 
 
 
41758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
rolno - leśna z drzewostanem  leśnym , w ewidencji gruntów ozn. jako grunty orne IVb-1,30ha, V -0,05ha,pastwiska-
1,81ha,lasy-0,07ha,
nieużytki 0,73 ha
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 18.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 07 lipca  2008 r.    Wójt Gminy Kodrąb
   mgr Stanisław Jasiński  
artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

  Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 16
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 19 maja 2008r.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Forma sprzedaży
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
Dmenin
 
 
 
 
 
 
 
 735/1
 
 
 
 
 
 
 
0,0676
 
 
 
 
 
 
46832
 
 
 
 
 
 
nieruchomość gruntowa.
Na nieruchomości znajdują się budynki stanowiące własność użytkownika wieczystego
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej (symbol TPG)
 
w drodze bezprzetargowej  na rzecz użytkownika wieczystego Jerzego i Ewy Skóra
 
 
 
 
1.080,00+
22% VAT
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński
artykuł nr 8

Wykaz nieruchości do sprzedaży poł. w obrębie Zakrzew Wielki

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kodrąb , przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego n/w gruntów do dnia 05 grudnia 2089r.  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego  wynosi 3% wartości gruntu , płatna każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Radomsku .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa
z dniem 21 maja 2008r.
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi Wieczy
stej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagosp.
nier.
Cena prawa
użytkowania wieczystego gruntu w zł
 
1
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
Zakrzew Wielki
 
 
 
 
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
 
26/2
 
 
 
 
27/2
28/2
29/2
30/2
31/2
32/2
33/2
 
0,12
 
 
 
 
0,21
0,06
0,06
0,19
0,22
0,27
0,21
 
15708
 
 
 
 
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
 
Nier. gr. leśna –teren po składzie mater. wybuchowych po byłej kopalni Kodrąb
 
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
Zgodnie ze studium  uwar. i kier. Zagosp. przest.gm.dz. znajduje się w terenach lasów i  dolesień
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
-
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
1.100,00
 
 
 
 
1.900,00
 700,00
 700,00
1.700,00
1.900,00
2.300,00
1.800,00
 
Wójt Gminy Kodrąb 
mgr Stanisław Jasiński 
Kodrąb dnia 08 kwietnia 2008r.
artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 16 maja 2008r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
 
 
 1158
 
 
 
 
 
 
 
0,3597
 
 
 
 
 
 
28561
 
 
 
 
 
 
teren niezabudowany
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego
 
 
-
 
 
-
 
 
 
 
 
38.000,00 +
22% VAT
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 03 kwietnia  2008 r.