artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargów na sprzedaż działek budowlanych poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych  w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości  niezabudowane :

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

działki

w ha

Nr

 KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium kierunków zagosp. przestrzen. gm.

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł/netto

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1138

 

1139

 

1078

 

1090

 

 

0,0607

 

0,0629

 

0,0586

 

0,0733

 

28561

 

28561

 

28561

 

28561

 

ter.zur.niezabudowane

-„-

 

-„-

 

-„-

 

tereny budownictwa jednorodzinnego

-„-

 

-„-

 

-„-

 

7.000,00

 

7.200,00

 

6.800,00

 

8.300,00

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższe nieruchomości  są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetargi ustne nieograniczone odbędą  się w dniu  12 listopada 2008r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść w  pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości najpóźniej  do dnia  06 listopada 2008r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  10.10.2008r.  

 

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński  

artykuł nr 2

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek budowlanych poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych  w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.

 

Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości  niezabudowane :

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

działki

w ha

Nr

 KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium kierunków zagosp.przestrzen.gm.

 

Cena wywoławcza

nieruchomo-ści w zł/netto

 

1.

 

 

2.

 

1083

 

 

1084

 

 

 

0,0651

 

 

0,0630

 

 

28561

 

 

28561

 

 

ter.zur.niezabudowane

 

-„-

 

tereny budownictwa jednorodzinnego

 

-„-

 

7.300,00

 

 

7.000,00

 

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższe nieruchomości  są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetargi ustne nieograniczone odbędą  się w dniu  07 października 2008r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

 

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-   dowodu wpłaty wadium ,

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść w  pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości najpóźniej  do dnia  01 października 2008r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  05.09.2008r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Józefowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Józefów na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Józefów , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  373 , o pow.  0,05 ha, w tym:  grunty orne R-V- 0,05ha .

 

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 31794 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 20.08.2008r. wynika , że  działka Nr 373  , położona w Józefowie zawiera 0,05ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-V- 0,05 ha.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  22 września  2008r. , o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  6.000,00 zł .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy  wnieść gotówką w kwocie   600,00 zł najpóźniej  do dnia 17 września    2008r.(włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, 21.08.2008r. 

 Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości poł. w Kol. Rzejowice

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kol. Rzejowice  na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana  położona w obrębie Kol. Rzejowice, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  75 o pow. 3,96 ha ,  w tym:  grunty orne R – IVb – 1,30ha  , R –V- 0,05 ha ,pastwisko trwałe –Ps-V-1,81 ha , lasy – 0,07 ha , nieużytki – 0,73 ha .

 

Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr  41758  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach  rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 03.06.2008r. wynika , że  działka Nr 75  , położona w Kol. Rzejowice  zawiera 3,96 ha powierzchni i określona jest  jako grunty orne R-IVb-1,30 ha ,  R-V- 0,05 ha , pastwiska trwałe – PS-V-1,81 ha , lasy i grunty leśne – Ls-V-0,07 ha , nieużytki – N – 0,73 ha.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się  22 września    2008r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  18.000,00 zł .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium należy  wnieść gotówką w kwocie   1.800,00 zł najpóźniej  do dnia 17 września    2008r.(włącznie)  w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,

-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

- oświadczenie o położeniu i powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

- dokument określający  zameldowanie na pobyt stały.

albo

- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.3 ust.7 ,  art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg, z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, 21.08.2008r.    Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie II przetargów na sprzedaż nieruchomości poł. w Kodrębie

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kodrąb na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęta jest nieruchomość niezabudowana , położona w obrębie geodezyjnym Kodrąb  , oznaczona w ewidencji gruntów Nr działki 1158 o pow. 0,3597ha.
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 czerwca 2008r. o godz.900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr PT1R/00028561/9 , prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku.
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej.
 Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego  w Radomsku   działka Nr 1158 , położona w Kodrębie zawiera 0,3597 ha  powierzchni i oznaczona jest jako grunty orne R-VI-0,3597 ha.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg ustny nieograniczony  odbędzie się w dniu 02 września 2008r., o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój   Nr 19 ).
 
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 38.000,00 zł .
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
 
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
 
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
 
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
Wadium należy wnieść gotówką w wysokości 3.900,00 zł  najpóźniej do dnia 28 sierpnia  2008r.(włącznie) w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta,
-  potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta),
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,
albo
- oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.
 
W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art. 3 ust.7, art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 
 
 Kodrąb, dnia 30.07. 2008r. Wójt Gminy Kodrąb
 mgr Stanisław Jasiński