artykuł nr 1

Wymagane dokumenty

 1. Podanie

 2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich-Ewidencja Ludności, pokój nr 11 .

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zaświadczenia o wymeldowaniu

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie gminy,

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania na terenie gminy,

  • wnioski te są dostępne w Gminie, pokój nr 11 .

  • Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).

Termin wydania zaświadczenia
Do 7 dni.

Opłaty skarbowe

 • za wniosek - 5 zł,

 • za zaświadczenie - 11zł,

 • nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.


Dodatkowe informacje (zaświadczenia)

 • Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia