artykuł nr 1

Jakie dokumenty

  1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym) - dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój nr 11.
  2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  3. Odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby wyrabiającej dowód po raz pierwszy oraz w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.

  4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku w przypadku osób, które zawarły związek małżeński.

  5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kodrębie.

  6. Posiadany dokument tożsamości - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty.

 

Podstawaprawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960 z późn. zm.).

Miejsce załatwiania sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 11. 

Termin załatwiania sprawy

Do 1 miesiąca. 

Opłaty administracyjne

Potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy - 30 zł. 

Dodatkowe informacje

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składany jest w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.