artykuł nr 1

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego

Zakres

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Miejsce załatwiania

USC

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierające:

a) dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo,

b) odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,

c) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Dodatkowo:

a) od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - dla rozwiedzionych,

- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla wdowców i wdów,

b) od nieletnich kobiet:

- prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

c) od cudzoziemców:

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granicą,

- dowód tożsamości - paszport z wizą.

d) gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

- prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

- pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

2. Zawarcie związku małżeńskiego.

a) dowody osobiste zawierających związek małżeński.

b) dowody tożsamości dwóch świadków.

Dokumenty pozyskiwane przez urząd

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa zawierające: a) dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo, b) odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC, c) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC. Dodatkowo: a) od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim: - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - dla rozwiedzionych, - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - dla wdowców i wdów, b) od nieletnich kobiet: - prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa, c) od cudzoziemców: - dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, - pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg miejsca zamieszkania za granicą, - dowód tożsamości - paszport z wizą. d) gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, - pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie. 2. Zawarcie związku małżeńskiego. a) dowody osobiste zawierających związek małżeński. b) dowody tożsamości dwóch świadków.

Wynik sprawy - sposób załatwienia

Akt małżeństwa

Termin - czas trwania sprawy

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa

Uwagi

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej: - sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł

Podstawa prawna

1. Art. art. 53-62 ustawy z dn.29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz. 180 ,z 1988 r. Nr 19 poz. 132,z 1989 r. Nr 29 poz. 154, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1995 r. Nr 83 poz. 417, z 1998 r. Nr 117 poz. 757 i z 1999 r. Nr 52 poz.532). 2. Art.1?1,art.3 - 7,art.9 ? 1,art.15 i art.88 ? 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz.59 , z 1975 r. Nr 45 poz. 234, z 1986 r. Nr 36 poz. 180, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, z 1995 r. Nr 83 poz. 417, z 1998 r. Nr 117 poz. 757, z 1999 r. Nr 52 poz. 532 i z 2000 r. Nr 122 poz. 1322). 3. ? 4 ? 5 pkt 1 ? 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z 1999 r. Nr 92, poz.1058)