artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

 

 
Kodrąb, 21.09.2011 r.
Numer sprawy: UG.271.6.2011
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  numer sprawy: UG.271.6.2011, nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie”.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
 
Nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich
  Kaźmierczak
Adres:     ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica
Cena brutto oferty: 192 999,00
Ilość punktów:   100,00
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ i jest zgodna z dokumentacją projektową,
-  oferta cenowa 100%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.09.2011 r.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert, z czego 1 odrzucono.
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

1. Nazwa Firmy: ZTHU Stanisław Krupiński
Adres: ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa
Cena brutto oferty: 297 251,18
Ilość punktów: ----

2.Nazwa Firmy:   PROBUD Jarosław Dąbrowski
Adres: ul. Soplicy 19, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 309 645,27
Ilość punktów: 62,33

3. Nazwa Firmy: P.H.U. „HYDROMEL” Spółka z o.o.
Adres: ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz
Cena brutto oferty: 261 385,43
Ilość punktów: 73,84

4. Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD”
  U. Błońska, E. Błońska
Adres:   Domaszowice 216, 25-900 Kielce
Cena brutto oferty:    207 434,63
Ilość punktów: 93,04

5. Nazwa Firmy:   „DROG-INŻ.” Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp. Jawna
Adres:     ul. Dmochowskiego 96, 97-300 Piotrków Trybunalski
Cena brutto oferty: 329 125,54
Ilość punktów: 58,64

6. Nazwa Firmy:   Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich
Kaźmierczak

Adres:     ul. Główna 92, Kosów, 97-310 Moszczenica
Cena brutto oferty: 192 999,00
Ilość punktów: 100,00

7. Nazwa Firmy:   PHU RAD-BUD Zimoch Włodzimierz
Adres: ul. Krasickiego 107, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty:   277 882,97
Ilość punktów: 69,45

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta ZTHU Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13,
42-263 Wrzosowa, zostaje odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniom związanym z treścią SIWZ.
 
Oferta złożona 9.09.2011 r., przez ZTHU Stanisław Krupiński, ul. Wesoła 13,
42-263 Wrzosowa, nie posiada  szczegółowego kosztorysu ofertowego.
Przedstawiony kosztorys ofertowy sporządzony jest na podstawie książki przedmiarów, jest to niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami związanymi z SIWZ z dnia 26.08.2011 r.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk
 

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont budynku po byłej szkole w Lipowczycach"

 
Kodrąb, 14.09.2011 r.
 
Numer sprawy: UG.271.5.2011
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  numer sprawy: UG.271.5.2011, nazwa zadania: „Remont budynku po byłej szkole
w Lipowczycach
”.
 
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Nazwa Firmy:   Usługi remontowo-budowlane, Waldemar Rzeźnik
Adres:   ul. Rapackiego 11/63a, 26-600 Radom
Cena brutto oferty: 72 896,04 zł 
Ilość punktów: 100
 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:
 
- oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ i jest zgodna z dokumentacją projektową,
-  oferta cenowa 100%.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.09.
2011 r.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty, z czego 1 odrzucono.
W prowadzonym postępowaniu wykluczono 1 Wykonawcę.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

1. Nazwa Firmy: Z.B. „TEAM-BAU”

Adres: ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 75 444,67 zł
Ilość punktów: ----
 

2. Nazwa Firmy:   Usługi remontowo-budowlane, Waldemar Rzeźnik

Adres:     ul. Rapackiego 11/63a, 26-600 Radom
Cena brutto oferty: 72 896,04 zł 
Ilość punktów: 100
 

3. Nazwa Firmy:   FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA FEBEX,

Szczekocki Sławomir
Adres: Przydatki Przybyszowskie 2A, 97-524 Kobiele Wielkie
Cena brutto oferty: 79 069,87 zł 
Ilość punktów: 92,19
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu Wykonawcy:
 
Nazwa Firmy: Z.B. „TEAM-BAU”
Adres: ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko
Cena brutto oferty: 75 444,67 zł
Ilość punktów: ----
 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych- Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że oferta Z.B. „TEAM-BAU”, ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko,  zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniom związanym z treścią SIWZ.
 
W ofercie złożonej 19.08.2011 r., przez Z.B. „TEAM-BAU”, ul. Reymonta 44a/1, 97-500 Radomsko, są następujące niezgodności z SIWZ:
 
- Oferta nie posiada szczegółowego kosztorysu ofertowego
Przedstawiony kosztorys ofertowy sporządzony jest na podstawie książki przedmiarów, jest to niezgodne z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz kosztorysem nakładczym stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 
- Oferta nie posiada podpisanego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
(np. z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ).
 
- Oferta nie posiada podpisanego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (np. z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 2
do SIWZ).
 
- Oferta nie posiada podpisanego wykazu robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np. z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ).
Wykonawcanie przedstawił spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanego w SIWZ rozdział 5, pkt. 5.3, ppkt. 2), nie wykazał, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednejroboty budowlanej polegającej na budowie lub remoncie więźby dachowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł netto, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
 
- Oferta nie posiada podpisanego wykazu osób, który dokumentuje dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zgodnie z SIWZ, Rozdział 5, pkt.4, np. sporządzonego na podstawie Załącznika nr 5).
 
- Oferta nie posiada aktualnego, na dzień składania ofert, odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy (wymienione w ppkt.1)- a na przedstawionym nieaktualnym brak jest poświadczenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie jest poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem.
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
 
Informację o rozstrzygnięciu przetargu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kodrab.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
Bożena Krawczyk

artykuł nr 3

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

Kodrąb, dnia 07.09.2011 r.
 
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
 
W odpowiedzi na skierowane do Gminy Kodrąb zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej
w Kodrębie”, znak sprawy: UG.271.6.2011
 
informujemy :
 
1.   W materiałach podanych do przetargu (opis techniczny, profile, kosztorys) istnieją rozbieżności, co do materiału, z jakiego mają być zamontowane studnie kanalizacyjne sieciowe i przyłączeniowe. Z jakiego materiału należy przewidzieć w/w studnie na sieci, a z jakiego na przyłączach?
 
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, który w ostatnim roku podniósł się jeszcze o 1,0m , postanowiono zmodyfikować w kosztorysie oraz specyfikacji materiał zastosowany na studnie kanalizacyjne. Zmieniono z PE na żelbet B45 wodoszczelność W8, mrozoodporność F150 o średnicy Dn1000mm łączonych na uszczelki z kinetą poliuretanową. Zapis ten dotyczy  sieci oraz przykanalików.
 
2.   W materiałach podanych do przetargu (profile, kosztorys) istnieją rozbieżności, co do długości sieci i przyłączy do wykonania. Jaką należy przewidzieć długość sieci do wykonania?
 
Projekt opracowany został na cały zakres włacznie z przykanalikami do budynków lecz z przyczyn finansowania z środków zewnętrznych dokonano zmian kosztorysowych. Zmiana dotyczy ilości oraz długości przykanalików i wynosi: szt.2, Lc=33,1mb. Całkowita długość sieci Φ 200 mm L=497,6mb. W przedmiarach podana jest długość rzeczywista rurociągów bez uwzględnienia średnicy studni.

 

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Zapolicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie"

Dodatkowe wyjaśnienia związane z przetargiem nieograniczonym pod nazwą "Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Ludowej i Leśnej w Kodrębie",
znak sprawy:UG.271.6.2011

Zamieszczamy kosztorys nakładczy, stanowiący Załącznik nr 8, według którego należy wyliczyć cenę i który należy dołączyć do składanej oferty.