artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 1136 w Kodrębie.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb  na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108),  podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.

Sprzedażą  objęta  jest nieruchomość  , położona w obrębie Kodrąb , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1136 , o pow. 0,0612 ha .

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz. 900  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Drugi  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 11 stycznia  2008r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się  wynikiem negatywnym .

Przedmiotowa nieruchomość  ma urządzoną Księgę  Wieczystą Nr 28561, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb  w/w nieruchomość znajduje się w terenach  zabudowy jednorodzinnej.

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 26.07.2007r.  wynika , że  działka Nr 1136 , położona w Kodrębie  zawiera 0,0612 ha powierzchni , oznaczona jest jako  tereny  zurbanizowane niezabudowane .

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Trzeci  przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu  10 marca 2008r., o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb  ( pokój Nr 19 ).

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 6.000,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż  500,00 zł .

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium ,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium  należy  wnieść w  pieniądzu w kwocie  600,00 zł  najpóźniej  do dnia 04 marca 2008r.  /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby  biorące udział w przetargu winny  zapoznać się z przedmiotem  przetargu  przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu  lub jego unieważnienia w przypadku  zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

Kodrąb, dnia  07.02.2008r. Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki 767/1, 767/5 w Zapolicach

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 26 lutego   2008r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
Zapolice
 
 
 
 
 
767/1 i 767/5
 
 
 
 
 
 
 
0,30
 
 
 
 
 
41704
 
 
 
 
 nieruchomość niezabudowana
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
15.000,00 +
22% VAT
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 14 stycznia 2008 r.