artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kodrębie - II etap

341/2/P/2004r

Kodrąb, 2004-09-23

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kodrębie - II etap

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urzad Gminy w Kodrębie
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
www. kodrab.akcessnet.net
ug@kodrab.akcessnet.net.pl
Godziny urzędowania 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w Urzędzie Gminy w kodrębie pok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym 
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20 PLN

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Kodrębie  o długości sieci 4126.05 m.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 30.06.2005r. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wvpostępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
wadium w wysokości 7000PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium   |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------
|cena   |100 |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Urzad Gminy w Kodrębie
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
pokój nr 14
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-11-15 do godz. 11.30


11) termin związania ofertą
okres 60 dni , tj. do dnia 2005-01-14

 


____________________________________
Urzad Gminy w Kodrębie

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę opału w sezonie grzewczym 2004/2005r/

341/3/2004

Kodrąb, 2004-09-17

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2004/2005 do Urzadu Gminy w Kodrębie ,do Gminnego Centrum Informacji w Kodrębie z/s w Dmeninie oraz placówek szkolnych w Kodrębie i Rzejowicach w następujacych ilościach:
- węgla  - 380 ton
- koksu - 35 ton
- miału -   15 ton

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urzad Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
www.kodrab.akcessnet.net
ug@kodrab.akcessnet.net.pl
Godziny urzędowania  7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiajacego pok. 14 lub za zaliczeniem pocztowym.
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: bezpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: sezon grzewczy 2004/2005r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymog art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych , oraz spełnią wymogi określone w SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium   |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------
|cena   |100 |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Urzad Gminy Kodrąb
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-10-04 do godz. 10.00. Otwarcie ofert  w dniu 2004.10.04 o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej.

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-11-03

artykuł nr 3

Dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

numer sprawy 341/1/O/2004

Kodrąb, 2004-08-16

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
dostawa artrykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  w Kodrębie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zespół Oświaty przy Urzędzie Gminy w Kodrębie
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Strona WWW
E-mail
Godziny urzędowania 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego - sekretariat
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sukcesywnie do siedziby zamawiającego artykułów żywnościowych . Ilość i rodzaj zamawianych produktów podany jest szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2005r. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamóiweń publicznych , oraz spełniają wymogi określone w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium   |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------
|najniższa cena   |100 |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [ ] w siedzibie zamawiającego
Gminny Zespół Oświaty przy Urzędzie Gminy w Kodrębie
ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr
 [o] w innym miejscu
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie
ul. Leśna 2
97-512 Kodrąb
Sekretariat

do dnia 2004-08-31 do godz. 9:00 . Otwarcie ofert w dniu 31.08.2004. o godz. 9.15 

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-30


artykuł nr 4

Kredyt złotowy długoterminowy w kwocie 137 000 PLN

341/1/2004

Kodrąb, dnia, 2004-07-09

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Kredyt złotowy długoterminowy w kwocie 137 000 PLN przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z modernizacją drogi gminnej w miejscowości Gembartówka - zadanie współfinansowane ze środków PO SAPARD

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Kodrębie
 ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
www. kodrab.akcessnet.net
ug@kodrab.akcessnet.net.pl
Godziny urzędowania 7.30 - 15.30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pok. nr 14
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na świadczenie usług w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 137 000 PLN na pokrycie wydatków związanych z modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gembartówka współfinansowanej ze środków PO SAPARD

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 06.08.2004 r. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy speniaja wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi pkreślone w SIWZ

8) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium   |Waga   |
---------------------------------------------------------------------------
|koszt ( wysokość) oprocentowania   |90   |
---------------------------------------------------------------------------
|koszt ( wysokość) prowizji   |10   |
---------------------------------------------------------------------------


10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy w Kodrębie
 ul. 22 Lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr

do dnia 2004-07-28 do godz. 11.00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-08-27
____________________________________
Urząd Gminy w Kodrębie

artykuł nr 5

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów - II etap

 

341/1/P/2004

 

 

Kodrąb, 2004-07-07

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Józefów - II etap

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Urząd Gminy w Kodrębie

 

22 Lipca 7

 

97-512 Kodrąb

 

www.kodrab.akcessnet.net

 

ug@kodrąb.akcessnet.net.pl

 

7.30 - 15.30

 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 

przetarg nieograniczony

 

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

SIWZ mozna pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Kodrab pok. nr 14 lub  za zaliczeniem pocztowym

 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 PLN

 

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów - II etap o łącznej długości 3,3 km z rur PCv o średnicy fi 110

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

 

 

6) Termin wykonania zamówienia: do 30.03.2005r. 

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W postepowaniu moga wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełnią wymogi określone w SIWZ

 

 

8) Informacja na temat wadium:

 

3 000, 00 PLN

 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

---------------------------------------------------------------------------

 

| Nazwa kryterium   |Waga   |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

|cena   |100 |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 

 [o] w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy w Kodrębie

 

22 Lipca 7

 

97-512 Kodrąb

 

Pokój nr 14

 

 [ ] w innym miejscu

 

Nazwa

 

Ulica

 

Kod Miejscowość

 

Pokój nr

 

 

do dnia 2004-08-31 do godz. 11.30

 

 

 

11) termin związania ofertą

 

okres 60 dni , tj. do dnia 2004-10-30