artykuł nr 1

Modernizacja parteru budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

obrazek
artykuł nr 2

Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Feliksów oraz Smotryszów

obrazek
artykuł nr 3

Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów oraz Wola Malowana

obrazek
artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie

obrazek

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0034/17-00

 

Gmina Kodrąb uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 622 153,56 PLN

Dotacja z EFRR: 199 725,55 PLN

Głównym celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej w budynku użyteczności publicznej Gminy Kodrąb jakim jest budynek GCI w Dmeninie, poprzez dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania przez obiekt ten na energię cieplną. Realizacja projektu składa się z takich zadań, jak:

1 Prace przygotowawcze, w tym opracowanie:

a) dokumentacji technicznej,

b) studium wykonalności,

2 Roboty budowlane, tj.: wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej Gminy Kodrąb, jakim jest budynek GCI w Dmeninie, z uwzględnieniem na wszystkich etapach projektowania i realizacji inwestycji zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury dla wszystkich jej potencjalnych użytkowników (szerzej w pkt. 5.3).3 Nadzór inwestorski,4 Promocja.

Rezultaty:

1.   Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,

2.   Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej,

3.   Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów,

4.   Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych,

5.   Szacowany roczny spadek emisji pyłu PM10,

6.   Szacowany roczny spadek emisji pyłu.

Grupami docelowymi projektu są:

• użytkownicy budynku GCI w Dmeninie, w zakresie poprawy komfortu świadczonych usług.

artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie

obrazek

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie”

Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0005/19-00

 

Gmina Kodrąb uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: IV.2 „Termomodernizacja budynków”

 

Całkowita wartość projektu: 1 024 023,44 PLN

Dotacja z EFRR: 692 225,49 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Kodrąb poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej –

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do powietrza. Główny cel projektu ma doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej.

Grupą docelową projektu są użytkownicy budynku oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Gminy Kodrąb jak i terenów pobliskich, gdyż rezultaty projektu przejawiające się zmniejszonym

poziomem szkodliwych substancji w powietrzu będą odczuwalne na terenach całego powiatu radomszczańskiego, jak i województwa łódzkiego.

Zadania i zakres rzeczowy projektu przewidują głęboką modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej w Gminie Kodrąb wraz z wymianą wyposażenia na

energooszczędne (źródła ciepła na OZE).

Rezultaty:

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej