artykuł nr 1

Sołectwa i sołtysi

Bugaj – Antopol

 

Urszula Kaczmarczyk

Dmenin

Michał Olczyk

 

Feliksów

Ewelina Stępień

 

Florentynów

Olga Bryl

 

Gosławice

Ewa Miałkowska
 

Józefów

Zofia Staniec

 

Klizin

 

Sławomir Pająk

Kodrąb

 

Emilia Jędrzejczyk

Konradów

Katarzyna Markowska

 

Kuźnica

Waldemar Stasiński

 

Lipowczyce

Sławomir Filikowski

Łagiewniki

Sylwia Dworzyńska

Rzejowice

Małgorzata Trzeciak

 

Smotryszów

 

Kamila Włodara

Widawka

 

Waldemar Kosiński

Wola Malowana

Zbigniew Jasnos

Zakrzew

Jolanta Gliźniewicz

 

Zapolice

Tadeusz Podsiadły

 

Żencin

Elżbieta Suwart

artykuł nr 2

 

UCHWAŁA  NR  XIII/83/04

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia 12lutego 2004r.

       w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35 , art.36  art.48 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591;

z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ; z 2003r.Nr 80, poz.717,Nr 162,poz.1568 ) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami  Rada  Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

 

                § 1. Uchwala statuty jednostek pomocniczych Gminy Kodrąb w brzmieniu załączników  do niniejszej uchwały dla poszczególnych sołectw ;

   

   1) Bugaj – Antopol                                      -  zał. Nr  1 ;

   2) Dmenin                                                    -  zał. Nr  2 ;

   3) Feliksów                                                  -  zał. Nr  3 ;

   4) Florentynów                                            -  zał. Nr  4 ;

   5) Gosławice                                               -  zał. Nr  5 ;

   6) Józefów                                                   -  zał. Nr  6 ;

   7) Kodrąb                                                   -  zał. Nr  7 ;

   8) Konradów                                               -  zał. Nr  8 ;

   9) Kuźnica                                                   -  zał. Nr  9 ;

  10) Klizin                                                      -  zał. Nr 10 ;

  11) Lipowczyce                                            -  zał. Nr 11;

  12) Łagiewniki                                              -  zał. Nr 12 ;

  13) Rzejowice                                               -  zał. Nr 13;

  14) Widawka                                                -  zał. Nr 14 ;

  15) Wola Malowana                                     -  zał. Nr 15 ;

  16) Smotryszów                                            -  zał. Nr 16 ;

  17) Zakrzew                                                 -  zał. Nr 17 ;

  18) Zapolice                                                 -  zał. Nr 18 ;  

  19) Żencin                                                    -  zał. Nr 19 ;

 

               

                § 2. Skreśla się § 2 w uchwałach od Nr V/22/90 do Nr V/40/90  Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 1990r.

 

                § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

                § 4. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

                                                                    Przewodniczący

                                                                    Rady Gminy Kodrąb

                                                                    mgr inż. Marek  Krężlewski

 

Dostępne kategorie:
Statut Sołectw