artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

  Kodrąb, dnia 18 października 2022 r.

Or.526.2.O.2022

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/251/2010 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Kodrąb

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Konsultacje trwają od 25 października 2022 roku do 08 listopada 2022 roku.

Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kodrąb lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminakodrab.pl.

Projekt  Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb (pokój nr 20).

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Kodrąb, 07.04.2022 r.

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022-2025.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2022 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

Wójt Gminy Kodrąb

  Bożena Krawczyk

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

Kodrąb, dnia 15 listopada 2021 r.

Or.526.3.O.2021

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

   Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Program był zamieszczony do konsultacji w dniach 11 – 25 października 2021 r., ale w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 r. został poprawiony i dostosowany do zaleceń prawnych Wojewody.

 Wszelkie uwagi, wnioski opinie do projektu można zgłaszać do dnia 26 listopada 2021 roku osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 20.

 

WÓJT GMINY

Bożena Krawczyk

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

Kodrąb, dnia 08 października 2021 r.

Or.526.2.O.2021

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

   Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Kodrębie.

 Wszelkie uwagi, wnioski opinie do projektu można zgłaszać do dnia 25 października 2021 roku osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 20.

WÓJT GMINY

Bożena Krawczyk

artykuł nr 5

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 - 2024 - konsultacje społeczne

Kodrąb, 15.01.2020 r.

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 2.