artykuł nr 1

Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Kodrąb

Wyniki wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego dostępne na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej

http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/101207

artykuł nr 2

Udostępnienie spisu wyborców

 

Pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 4 maja a 19 maja 2014 r., każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania na terenie gminy Kodrąb obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

artykuł nr 4

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 Informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do do Parlamentu Europejskiego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kodrębie w pok. nr 14, I piętro do dnia 2 maja 2014 r. do godz. 15.30.
Wzór druku zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Kodrębie pok. nr 14 – I piętro lub pobrać poniżej- załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.

 

artykuł nr 5

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować  w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. 
Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez  upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.
 Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.