artykuł nr 1

Wyniki głosowania i wyborów oraz protokół wybrania posłów

artykuł nr 2

Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 3

Obwieszczenia

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 19 września 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 19 września 2011 r.
 
w sprawie powołania na terenie gminy Kodrąb obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień
9 października 2011 r.
 
Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U . z 2001r. Nr 42, poz.1591 z późn. zm.) art.182 § 1 pkt. 1 , § 2 , § 3 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r kodeks wyborczy ( Dz. U Nr 21,poz.112 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ( M.P nr 30,poz.345) , zarządzam co następuje :
 
§ 1
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. powołuję na terenie gminy Kodrąb następujące obwodowe komisje wyborcze:
 
1.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kodrębie – skład komisji – załącznik nr 1.
2.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Rzejowicach – skład komisji – załącznik nr 2.
3.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Woli Malowanej – skład komisji- załącznik nr 3.
4.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dmeninie – skład komisji – załącznik nr 4.
 
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy ( na tablicy ogłoszeń) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kodrąb oraz w lokalach obwodowych komisji wyborczych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Kodrąb
(-) mgr inż. Bożena Krawczyk

 

artykuł nr 5

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu