artykuł nr 1

Jak postępować ze zwierzętami bezdomnymi

Psy błąkające po terenie gminy często mają swoich właścicieli, a pojawiające  się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Jeżeli właściciel zwierzęcia jest znany, należy powiadomić o tym fakcie Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się
o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często zdarzają się w okresie godowym zwierząt, kiedy to pies usilnie stara się opuścić swoją posesję. Wówczas to nawet kilka psów potrafi „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Zwierzę
w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne”  - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do:

  1. Urzędu Gminy Kodrąb, tel: 44 681 93 25, 44 681 93 17– w godzinach pracy Urzędu.
  2. Pracownika ds. zarządzania kryzysowego, tel. 500 113 645 – po godzinach pracy Urzędu Gminy Kodrąb, w dni wolne od pracy oraz święta.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.
W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia gmina zleci podmiotowi
z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, wyłapanie zwierzęcia i przekazanie go do schroniska.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez gminę umowy z Gabinetem  Weterynaryjnym „MON-WET”, Hucisko Przybyszowskie 22, 97-524 Kobiele Wielkie.

Zgłoszenia z zakresu powyższych zdarzeń kierować należy do:

  1. Urzędu Gminy Kodrąb, tel: 44 681 93 25, 44 681 93 17– w godzinach pracy Urzędu.
  2. Pracownika ds. zarządzania kryzysowego, tel. 500 113 645 – po godzinach pracy Urzędu Gminy Kodrąb, w dni wolne od pracy oraz święta.