artykuł nr 6

UCHWAŁA NR LII/372/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kodrąb

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR LII/371/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2022 rok

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR LII/370/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR LII/369/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR LII/368/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb