artykuł nr 6

UCHWAŁA NR LXI/398/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w WPF Gminy Kodrąb na lata 2023 - 2037

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR LXI/397/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2023 rok

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR LX/396/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/273/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR LX/395/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kodrębie

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR LX/394/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024