artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LXI/403/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kodrąb na lata 2024 - 2035

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LXI/402/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2024 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LXI/401/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR LXI/400/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR LXI/399/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/23 Rady Gminy Kodrąb z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kodrąb