artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 26.01.2023 r.

 

Nr GPI.6733.Z.2.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr GPI.6733.Z.2.2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną przebudową drogi gminnej w Zalesiu (odc. od drogi powiatowej w kierunku m. Kol. Krosno) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 53 (obręb Żęcin-Zalesie).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Żęcin-Zalesie
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 03.01.2023 r.

 

Nr GPI.6733.1.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.1.Z.2023 z dnia 03.01.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii kablowej nN 0,4 kV oraz latarni oświetlenia na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych  numerem ewid. 210/20, 1160, 1131, 1121, 1105 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  W Ó J T

mgr Bożena Krawczyk

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a