artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 20.12.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.7.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.7.2023 z dnia 20.12.2023 r. w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rzejowice – etap I oraz budowy: linii kablowej nN 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego, parkingu i zatoki parkingowej/postojowej na działkach położonych w miejscowości Kolonia Rzejowice, oznaczonych Nr ewid. 89, 90 i 138 (obręb Kolonia Rzejowice).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji  i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 Z up. W Ó J T A

  mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

   

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Rzejowice
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 18.12.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.6.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.6.2023 z dnia 15.12.2023 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej w ul. Górnej w Kodrębie na działkach oznaczonych Nr ewid. 781, 782/1 i 769 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

 Z up. W Ó J T A

  mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 12.12.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.9.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.9.Z.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym przedsięwzięciem, obejmującym: przebudowę ulicy Spokojnej w Kodrębie, budowę linii kablowej nN 0,4 kV, budowę latarni oświetlenia ulicznego, budowę parkingu, budowę zatoki parkingowej, budowę zatoki postojowej na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/2, 366/2, 371/4, 371/5, 372/4, 372/5, 1014,1016,1017 (obręb 0008 Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

W Ó J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a

   

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 16.11.2023 r.

 

 

Nr GPI.6733.8.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.8.Z.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej w Kodrębie na działkach oznaczonych Nr ewid. 781, 782/1 i 769 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 z up. Wójta

Lidia Sznelińska

 Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 16.11.2023 r.

 

Nr GPI.6733.7.Z.2023  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.7.Z.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rzejowice – etap I oraz budowy: linii kablowej nN 0,4 kV, latarni oświetlenia ulicznego, parkingu i zatoki parkingowej/postojowej na działkach położonych w miejscowości Kolonia Rzejowice, oznaczonych Nr ewid. 89, 90 i 138 (obręb Kolonia Rzejowice).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój  24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 z up. Wójta

Lidia Sznelińska

 Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Rzejowice
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a