artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 17.01.2022 r.

 

Nr GPI.6733.Z.1.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr GPI.6733.Z.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w miejscowości Kodrąb na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 781, 946/2, 787/4 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24
w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 05.01.2022 r.

 

Nr GPI.6733.1.U.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji Nr GPI.6733.1.U.2022 z dnia 5.01.2022 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie planowanej budowy drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej na działkach  położonych w Kodrębie, oznaczonych nr ewid. 1160 i 210/10 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a