artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 30.12.2022 r.

 

Nr GPI.6733.10.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.9.2022 z dnia 30.12.2022 r. w zakresie planowanego zagospodarowania centrum Kodręba na działkach położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 371/4, 371/5, 366/2, 372/4, 372/5 (obręb 0008 Kodrąb).  

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

Z up. Wójta

   mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 20.12.2022 r.

Nr GPI.6733.10.Z.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.10.Z.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym zagospodarowaniem centrum Kodręba  na działkach położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 371/4, 371/5, 366/2, 372/4, 372/5 (obręb 0008 Kodrąb).  

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Sekretarz Gminy Kodrąb

  Lidia Sznelińska

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 01.12.2022 r.

 

Nr GPI.6733.11.Z.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.11.Z.2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną budową sieci wodociągowej o średnicy od DN90 do DN110, na części działek położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych Nr ewid.  600 i 627/2 (obręb 0008 Kodrąb).  

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

  Z up. W ó J T A

mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 29.11.2022 r.

 

Nr GPI.6733.10.Z.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.10.Z.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym zagospodarowaniem centrum Kodręba  na działkach położonych w miejscowości Kodrąb, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 371/4, 371/5, 366/2, 372/4, 372/5 (obręb 0008 Kodrąb).  

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Z up. W ó J T A

   mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 25.11.2022 r.

 

Nr GPI.6733.9.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPI.6733.8.2022 z dnia 25.11.2022 r. w zakresie budowy: drogi wewnętrznej, parkingu, studni chłonnych, drenażu francuskiego, przepustów drogowych, kanału deszczowego, instalacji oświetlenia – linii kablowej nN 0,4 kV, latarni oświetlenia, odejścia hydrantowego na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych  numerem ewidencyjnym 465 i 466/2 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższej decyzji i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

Z up. W ó J T A

mgr Lidia Sznelińska

  SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
 4. a/a