artykuł nr 31

Ogłoszenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 22.02.2022, dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Dziepółć) o łącznej mocy do 14 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Dmenin - etap III, gmina Kodrąb, na działkach nr ewid. 370/2, 222/1, 411 obręb Dmenin

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin

artykuł nr 35

dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie