artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 542 w obrębie Lipowczyce, gmina Kodrąb

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce) zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy przedsięwzięcia pn.: Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce) zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice, dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu zakładu górniczego wydobycia wapieni jurajskich GRANICE"

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 22.02.2022, dotyczy przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Dziepółć) o łącznej mocy do 14 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną