artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.1.2022   Kodrąb, dn. 19.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

                                                     zawiadamia strony postępowania

że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Dmenin – etap III, gmina Kodrąb.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 25,
w godz. 7.30 – 15.30 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuje się, iż po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 19.01.2022 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl oraz przesłane do sołtysa sołectwa Dmenin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

 

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

Otrzymują:    

1. Gmina Kodrąb

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Dmenin

5. a/a

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 30.12.2021

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 30.12.2021

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.1.2022                                                                                      Kodrąb, dn. 03.01.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), stosownie do art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
Wójt Gminy Kodrąb

  zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu w dniu 03.01.2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w m. Dmenin – etap III, gmina Kodrąb.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 03.01.2022 r. Wójt Gminy Kodrąb wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb,
w dniach i godzinach pracy tut. urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 03.01.2022 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl oraz przesłane do sołtysa sołectwa Dmenin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

Otrzymują:    

1. Gmina Kodrąb

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Dmenin

5. a/a