artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/335/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLVI/334/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na 2023 - 2035

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLVI/333/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLVI/332/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/298/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLV/331/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na 2023 - 2037