artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.2.2021 Kodrąb, dn. 26.03.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.2.2021 z dnia 26.03.2021 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. 403, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 30 m3/h.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy tut. urzędu, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 32

Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.7.O.2021 Kodrąb, dn. 19.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.7.Z.2021 z dnia 19.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych o wydajności całkowitej 36m³/h – tj. studni nr 1 ujęcia w m. Dmenin dz. nr 371, gmina Kodrąb dla potrzeb planowanego ujęcia wodociągowego.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Sieradzu  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.4.2021  

  Kodrąb, dn. 08.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.4.2021 z dnia 08.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Zapolice, obręb Zapolice gmina Kodrąb, województwo łódzkie na działce 883,866,868,867.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Zapolice
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.5.2021   Kodrąb, dn. 04.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje   do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.5.2021 z dnia 04.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Kodrąb) o łącznej mocy do 3 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 830/3 obręb: Kodrąb, gmina: Kodrąb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a