artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.9.2021                                                                                                 Kodrąb, dn. 07.06.2021 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.9.2021 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. nr 270, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 35m3/h.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a
artykuł nr 17

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.2.2020

Kodrąb, dn. 26.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację  o wydanej decyzji GPI.6220.5.2021 z dnia 26.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000kW na terenie części działek nr ew. 748, 749 oraz 750 obręb Rzejowice gmina Kodrąb o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 2,0 ha”.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji  i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, z treścią ww. decyzji można zapoznać się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb, data udostępnienia: 26.05.2021 r.

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Rzejowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Rzejowice.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.8.2021   Kodrąb, dn. 20.05.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływania na środowisko

 

  Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Kodrąb

informuje

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko  oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 601 DJP do łącznej obsady docelowej 640,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich  (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie.

 

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 11.05.2021 r.
 2. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 3. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
 4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
 5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb
  ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, pokój nr 25, w dniach od poniedziałku do piątku,
  w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30–15:30.
 6. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 7. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ww. ustawy) w formie pisemnej, ustnie
  do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy) 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 25.05.2021 r. do 23.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7,
  97- 512 Kodrąb, pokój nr 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 – 15:30.
 8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb. Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ww. ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 24.05.2021 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl  , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi miejscowości Żencin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji - miejscowość Żencin.

 

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.8.2021

Kodrąb, dn. 20.05.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.8.2021 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 601 DJP do łącznej obsady docelowej 640,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 77 ww. ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku  z prośbą o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Żencin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a