artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko

artykuł nr 7

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.10.2021   Kodrąb, dn. 03.09.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), stosownie do art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

                                                      zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu w dniu 26.08.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 03.09.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, w dniach i godzinach pracy tut. urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 03.09.2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, przesłane do sołtysa sołectwa Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Kolonia Rzejowice oraz przesłane do Urzędu Gminy Kobiele Wielkie, celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:    

1. Inwestor

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Rzejowice

5. Urząd Gminy Kobiele Wielkie

6. a/a

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.6.2021 Kodrąb, dn. 31.08.2021 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z  dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji znak: GPI.6220.8.2021 z dnia 31.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną na działce nr ewid. 196/2 obręb Kodrąb, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji  i dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, z treścią ww. decyzji można zapoznać się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb, data udostępnienia: 31.08.2021 r.

 

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Kodrąb celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Kodrąb.

Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia145 KB
Decyzja234 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.9.2021

Kodrąb, dn. 27.08.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym Postanowieniu znak: GPI.6220.9.2021 z dnia
27.08.2021 r. w przedmiocie sprostowania decyzji Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.6.2021 z dnia 09.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów kredowych tj. studni nr 1, w m. Dmenin dz. nr 270, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie o wydajności 35m3/h.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. Postanowienia i dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia obwieszczenia. Ponadto, z treścią ww. Postanowienia można zapoznać się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb, data udostępnienia: 27.08.2021 r.

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Dmenin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Dmenin.