artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

 

GPI.6220.10.2021   Kodrąb, dn. 29.12.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś,
Wójt Gminy Kodrąb

                                                zawiadamia strony postępowania

że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 25,
w godz. 7.30 – 15.30 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuje się, iż po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 29.12.2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, przesłane do sołtysa sołectwa Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Kolonia Rzejowice oraz przesłane do Urzędu Gminy Kobiele Wielkie, celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:    

1. Inwestor

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Rzejowice

5. Urząd Gminy Kobiele Wielkie

6. a/a

artykuł nr 2

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.10.2021

  Kodrąb, dn. 25.11.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

  zawiadamia strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Z uwagi na konieczność oczekiwania na uzyskanie brakującej opinii, Wójt Gminy Kodrąb wyznaczył nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tj. do 31 stycznia 2022 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 25.11.2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, przesłane do sołtysa sołectwa Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Kolonia Rzejowice oraz przesłane do Urzędu Gminy Kobiele Wielkie, celem obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

 

Otrzymują:    

1. Inwestor

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Rzejowice

5. Urząd Gminy Kobiele Wielkie

6. a/a

 

Art. 36. § 1 kpa. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 
Art. 37. § 1 kpa. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.2.2019

Kodrąb, dn. 23.11.2021  r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływaniu na środowisko

  Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

PODAJĘ  DO  PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o przedłożeniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczoną do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” w związku z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia - w oparciu o wersję ostateczną raportu oddziaływania na środowisko.

 

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 07.05.2019 r. i zakończone decyzją Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 z dnia 14.01.2020 r. Decyzją znak: KO.461.4.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 z dnia 14.01.2020 r.
 2. . Ponowne rozpatrzenie wniosku przez tut. Organ zakończone zostało decyzją znak: GPI.6220.4.2020 z dnia 09.12.2020 r. Decyzją znak: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15 marca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.4.2020 z dnia 09.12.2020 r.
 3. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia oraz w związku z przedłożeniem uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 4. W trakcie uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora do złożenia ujednoliconej wersji raportu a następnie uzgodnił przedmiotowe przedsięwzięcie. Wcześniejsze postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było w oparciu o raport w wersji nieostatecznej. W związku z powyższym Wójt Gminy Kodrąb podaje ww. informację do publicznej wiadomości.
 5. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
 6. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
 7. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 8. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 9. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ustawy ooś) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 25.11.2021 r. do 27.12.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97- 512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 10. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb. Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ooś ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 11. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia na dzień 25.11.2021 r.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 25.11.2021 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Rzejowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych.
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.8.2021   Kodrąb, dn. 24.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

  zawiadamia strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obsady chowu bydła mięsnego oraz koni o 946 DJP do łącznej obsady docelowej 985,9 DJP w istniejących wolnostanowiskowych budynkach inwentarskich (na głębokiej ściółce)” zlokalizowanych na dz. o nr. ewid. 187 położonej w miejscowości Żencin 1A, gm. Kodrąb, obręb Żęcin-Zalesie, powiat radomszczański, woj. łódzkie. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 25 marca 2022 r.

Pismem znak: WOOŚ.4221.56.2021.MŁo.5 z dnia 19.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 21 stycznia 2021 r.

Z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś oraz złożenia przez Pełnomocnika niezbędnego uzupełnienia w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Kodrąb wyznaczył nowy termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia tj. do 25 marca 2022 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje dnia 24.11.2021 r. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, przesłane do sołtysa sołectwa Żencin, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscu zwyczajowo przyjętym w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowość Żencin.

Z up. WÓJTA

   mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:    

1. Pełnomocnik – Pani Małgorzata Magier

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb

3. BIP Gminy Kodrąb

4. Sołtys sołectwa Żencin

5. a/a

 

Art. 36. § 1 kpa. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. 
Art. 37. § 1 kpa. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.