artykuł nr 1

Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku

Urząd Gminy Kodrąb informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) – zwanej dalej ustawą u.c.p.g.,  właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej jego własność.

Wypełniając obowiązki ustawy u.c.p.g, właściciel nieruchomości  zobowiązany jest złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyżej wymienioną deklarację, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/219/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kodrąb, stawki opłaty od 1 lipca 2021 r. wynoszą odpowiednio:

 • 28,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 56,00 zł od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/198/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 1 marca 2021 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kodrąb uchwalono, że :

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, bez wezwania za każdy miesiąc, w terminie do 10-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który wnoszona jest opłata;

2) ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się z dołu, bez wezwania, w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku - za poprzedni rok kalendarzowy.

Opłaty, o których mowa powyżej właścicieli nieruchomości uiszcza w kasie Urzędu Gminy Kodrąb lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kodrąb.

W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą bezpośrednio od właściciela nieruchomości

w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane:

 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, bioodpady.

  Ponadto, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odbiera się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady komunalne selektywnie zbierane oraz:

 1. odpady niebezpieczne,
 2. przeterminowane leki i chemikalia,
 3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 4. zużyte baterie i akumulatory,
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 8. tekstylia i odzież,
 9. zużyte opony.

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon odbywa się również metodą objazdową w określonych terminach i godzinach zbiórki.

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku:

 1. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
 3. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,
  w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
 4. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne:
 • w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
  z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.