artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 14.10.2020 r.

Nr GPI.6733.5.2020  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPI.6733.5.2020 z dnia 14.10.2020 r. w zakresie planowanej budowy stanowisk słupowych SN 15 kV oraz budowy linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową na działkach położonych w:

-  Gminie Gomunice, w obrębie Piaszczyce, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 256, 241;

- Gminie Kodrąb, w obrębie Gosławice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 945,

  1340.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój 24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

Z up. Wójta

Lidia Sznelińska

Sekretarz Gminy Kodrąb

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Gosławice
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

      Kodrąb, dnia 24 września 2020 r.

 Wójt Gminy Kodrąb

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283,  z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kodrąb uchwały Nr XIX/151/20 z dnia   23 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego.

Obszar objęty ww. projektem planu miejscowego położony jest w obrębie geodezyjnym Rzejowice, zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb do dnia 26 października  2020 r. lub przesłać pocztą na adres urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres: sekretariat@gminakodrab.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb oraz w Internecie – na stronach: www.bip.gminakodrab.pl.

  Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w godzinach pracy urzędu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kodrąb, z siedzibą przy   ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@gminakodrab.pl. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora. Masz prawo do: dostępu, do sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia przez nas obowiązku prawnego.

                                            WÓJT

                                                      mgr inż. Bożena Krawczyk

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb