artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Wójta Gminy Kodrąb

z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników.

Na podstawie art.207 ¹ § 1 pkt 3 lit. a i b, art. 207 ¹ § 2 oraz art. 209 ¹ § 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam i informuję, że do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów  i ewakuacji pracowników został wyznaczony Pan Karol Maszczyk zatrudniony w Urzędzie Gminy Kodrąb przy ul. Niepodległości 7, tel. służbowy 44 681 93 25 wew. 42.

§ 2. Wyznaczam i informuję, że do udzielania pierwszej pomocy został wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Kodrąb Pan Karol Maszczyk.

§ 3. Zobowiązuję Sekretarza i Kierowników komórek organizacyjnych do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 4. Zobowiązuję  Sekretarza Gminy Kodrąb do przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb oraz do przekazywania na bieżąco w/w informacji nowozatrudnionym pracownikom.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomoc  i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 października 2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 51/2020

WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania lokali stanowiących mienie Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały Rady Gminy Kodrąb
Nr XXXVIII/243/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia uprawnienia organowi wykonawczemu Gminy Kodrąb, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 33/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadza się następującą zmianę :

1. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Opłaty za wynajem lokali

Lp.

Lokal w miejscowości

Imprezy okolicznościowe komunie, chrzciny, itp.

Stypy

Spotkania, szkolenia, prezentacje

1.

Świetlica wiejska  
w Feliksowie

150 zł

100 zł

-

2.

Świetlica wiejska
we Florentynowie

250 zł

150 zł

120 zł

3.

Świetlica wiejska w Zakrzewie

500 zł

230 zł

120 zł

4.

Świetlica wiejska w Lipowczycach

500 zł

230 zł

120 zł

5.

OSP Zapolice

300 zł

150 zł

120 zł

6.

Sala konferencyjna
w GCI w Dmeninie

-

-

120 zł

7.

Sala konferencyjna
w UG Kodrąb

-

-

120 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 sierpnia 2020 roku

ZARZADZENIE NR 48/2020

 Wójta Gminy Kodrąb

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kodrąb

  Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 14 ust. 1  i 2  oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się  Panią Paulinę Lesiakowską  - Podinspektora w Urzędzie Gminy w Kodrębie
do pełnienia funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Kodrębie, zwanym dalej „Koordynatorem”.

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności;

2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy;

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez, zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji tych zadań zgodnie
z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy;

4) monitorowanie działalności urzędu gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

5) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kodrąb do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji jego zadań.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE  Nr 43/2020

Wójta Gminy Kodrąb

z dnia 10 sierpnia  2020 r.

 

w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa  „ EKOM ” Maciejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Nowinach część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kodrąb.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 65 z  późn. zm. )

Wójt  Gminy  Kodrąb  zarządza,  co następuje:

  § 1. Postanawia się oddać w bezpłatne użyczenie na czas oznaczony do dnia 30.06.2021 r. w celu wykonania postanowień umowy Nr 272.09.2020 z dnia 15.06.2020 r. na rzecz Przedsiębiorstwa „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Nowinach, ul. Zakładowa 29 część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kodrąb, w miejscowości Kodrąb, ul. Łąkowa 2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 326 o powierzchni 152 m2 na potrzeby zorganizowania  i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK dla mieszkańców Gminy Kodrąb, zgodnie  z  umową  użyczenia  stanowiącą  Załącznik  nr 1 do  niniejszego  zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 sierpnia 2020 roku