artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Informacja o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”

Załączniki:
Obwieszczenie119 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Obwieszczenie

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 91 oraz obwodncy Radomska, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.2.2019

Kodrąb, dn. 13.10.2020  r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływaniu na środowisko

  Na podstawie art. 33-35, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, Wójt Gminy Kodrąb

PODAJĘ  DO  PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o przedłożeniu uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczoną do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” w związku z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia - w oparciu o wersję ostateczną raportu oddziaływania
na środowisko.

 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 07.05.2019 r. i zakończone decyzją Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 z dnia 14.01.2020 r. Decyzją znak: KO.461.4.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Kodrąb znak: GPI.6220.1.2020 Z dnia 14.01.2020 r.
 2. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z ponownym rozpatrywaniem przez tut. organ postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia oraz w związku ze przedłożeniem uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
 3. W trakcie uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwałinwestora do uzupełnień ww. raportu a następnie uzgodnił przedsięwzięcie na podstawie raportu w wersji ostatecznej. Wcześniejsze postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było w oparciu o raport w wersji pierwotnej (nieostatecznej). W związku z powyższym Wójt Gminy Kodrąb podaje ww. informację do publicznej wiadomości.
 4. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
 5. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.
 6. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 7. W sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ustawy ooś ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 8. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ustawy ooś) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 15.10.2020 r. do 16.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97- 512 Kodrąb, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
 9. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kodrąb. Jednocześnie informuję, iż uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ooś ustawy zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 10. Wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia na dzień15.10.2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 15.10.2020 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kodrąb www.bip.gminakodrab.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb oraz przesłanie sołtysowi sołectwa Rzejowice celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub miejscach zwyczajowo przyjętych.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 09.10.2020 r.

GPI.6220.4.2019 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.4.2019 z dnia 09.10.2020 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na Zakład recyklingu materiałowego odpadów gumowych – opon”, dz. nr ewid. 220 obręb Dmenin, gm. Kodrąb.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Gminy Kodrąb  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys Sołectwa Dmenin
 2. BIP Gminy Kodrąb
 3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
 4. a/a