artykuł nr 1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony jest w Kodrębie przy ul.Łąkowej 2, prowadzony jest przez podmiot zewnętrzny- EKOM, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny, tel.413684661. PSZOK czynny jest jeden raz w miesiącu w dniach i godzinach zgodnych z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

 

PSZOK prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zapewniając przyjmowanie od mieszkańców Gminy Kodrąb następujących odpadów:

1. papier,

2. metale,

3. tworzywa sztuczne,

4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

5. szkło,

6. odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, bioodpady,

7. odpady niebezpieczne,

8. przeterminowane leki i chemikalia,

9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

10. zużyte baterie i akumulatory,

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13. zużyte opony,

14. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,

15. tekstylia i odzież.

 

Terminy odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Kodrąb w PSZOK

L.p.

Terminy odbioru odpadów
od mieszkańców w PSZOK

Godziny otwarcia

PSZOK

1.

26.01.2024r.

1000-1600

2.

23.02.2024r.

1000-1600

3.

29.03.2024r.

1000-1600

4.

26.04.2024r.

1200-1800

5.

31.05.2024r.

1200-1800

6.

28.06.2024r.

1200-1800