artykuł nr 1

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez:

EKOM ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny  

tel./fax. 41 315-40-03, tel.41 368-46-61

e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl

Punkt Selektywnie Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzony jest
w miejscowości Kodrąb ul. Łąkowa 2.

Do PSZOK–u można nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne zebrane selektywnie oraz:

a)   chemikalia ( farby, lakiery, środki ochrony roślin, itp.);

b)   zużyte baterie i akumulatory;

c)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) zużyte opony;

e)   meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny;

g)   odpady zielone;

h)   tekstylia i odzież.

 Godziny przyjmowania odpadów w PSZOK-u :

obrazek