artykuł nr 1

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2014 rok

 

1)   poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 37,1 %

2)   poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,4 %

3)   poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Dostępne kategorie:
2016
2015
2014