artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego

artykuł nr 3

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

artykuł nr 4

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek

artykuł nr 5

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu