artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVI/195/12

 

UCHWAŁA NR XXVI/195/12
RADY GMINY KODRĄB
 
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2013 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2013.
 
  §2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.367.501,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 152.246,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 12.215.255,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  §3. Ustala sięwydatki budżetu gminy w wysokości 13.117.501,00 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.454.368,52 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11.663.132,48 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  §4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 750.000,00 zł.
 
  §5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1)   przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 750.000,00 zł.
 
  §6. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym  w kwocie 1.454.368,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  §7. Ustala się limity na :
 
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 750.000,00 zł
- zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  1.106.566,80 zł;
- występujący w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł;
- koszty obsługi długu publicznego do kwoty 120.000,00 zł;
 
§8. 1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie 1.856.566,80 zł zgodnie
z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
   
 2. Ustala się kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.106.566,80 zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
  §9. 1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.641.914,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.   2.Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie 1.641.914,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3.Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 33.372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  §10. Ustala się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
  §11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego p. n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb:
 Przychody  2.200.000,00 zł  
w tym: dotacja z budżetu gminy 75.000,00
wydatki 2.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§12. Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2013 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§13. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§14. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
  §15. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
§16. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 27.921,45 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
 
§17. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:
 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 200.000,00 zł;
2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej
w uchwale budżetowej;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesuwaniu środków między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
6) do przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
 
§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 Przewodniczący  Rady  Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbick

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXVI/194/12

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/194/12
RADY GMINY KODRĄB
 
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2013–2020
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., Nr 567) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2013–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
  §4.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.
 
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§6. Uchyla się uchwałę Nr XIII/97/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012-2018 wraz z późniejszymi zmianami.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 
 Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

Załączniki:
Załącznik Nr 3151 KB
Załącznik Nr 2123 KB
Załącznik Nr 1249 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXVI/193/12

UCHWAŁA NR XXVI/193/12
RADY GMINY KODRĄB
 
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  §1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2013 rok, związanego z zadaniem pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin ”.
 
  §2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
  §3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
  §4. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego.
 
  §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVI/192/12

 
UCHWAŁA NR XXVI/192/12
RADY GMINY KODRĄB
 
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
  §1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 150.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2013 rok, związanego z zadaniem pn. „Przebudowa ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ul. W. Witosa w Kodrębie”.
 
  §2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2014 roku.
 
  §3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
  §4. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego.
 
  §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXVI/191/12

 

 
UCHWAŁA NR XXVI/191/12
RADY GMINY KODRĄB
 
z dnia 28 grudnia 2012 r.
 
 
w sprawie  zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2013 rok, związanego z zadaniem pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej   w Kodrębie”.
 
  §2. Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony w latach 2014 - 2015.
 
  §3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
§4. Upoważnia się Wójta Gminy do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu bankowego długoterminowego.
 
  §5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki