artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XXIII/165/12

 

UCHWAŁA NR XXIII/165/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 października 2012 roku
 
w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, wicedyrektorów i kierownika świetlicy
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111   i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 17, poz. 95, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 80, poz. 542, Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650, Nr 216, poz. 1706, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 908) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć, zawartą w poniższej tabeli:
 
Lp.
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć
1.
Dyrektor Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego  w Kodrębie
18
2.
Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Kodrębie
10
3.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach
10
4.
Kierownik świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie
11
 
§2. Traci moc uchwała Nr XX/137/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
 §4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki