artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XXIV/175/12

 

 UCHWAŁA NR XXIV/175/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 r.
 

sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2012-2017

 
Na podstawie  art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2012- 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§3. Uchyla się uchwałę Nr XXII/159/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 września   2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2012-2017.
  §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1153 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XXIV/174/12

 UCHWAŁA NR XXIV/174/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego
w 2013 roku
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40,poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2012r. (M.P. z 2012 r. Nr 788)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
 
§1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P. z 2012 r. Nr 788,), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kodrąb na 2013 rok, z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1dt
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XXIV/173/12

 

UCHWAŁA NR XXIV/173/12  
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012r.
 
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
 
 1) autobusy świadczące usługi dowożenia uczniów do szkół Gminy Kodrąb na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2003r. Nr 137, poz. 1304 ze zm.)
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 
 
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 
 
 
 
 
 
 
 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

 

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XXIV/172/12

 

UCHWAŁA NR XXIV/172/12  
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012r.
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
    §1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
 
  1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 462,00 zł.;
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 594,00zł.;
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton- 753,00zł.;
 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton- 1.057,00zł.;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
 
  5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 396,00zł.;
 
  6) od przyczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
7) autobusów, o których mowa w art.. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a) mniejszej niż 30 miejsc- 1.057,00zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.586,00zł.;
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§3. Zdniem wejścia w życie niniejszej uchwałytraci moc uchwała Nr XI/87/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
  §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

 

 

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XXIV/171/12

 

UCHWAŁA NR XXIV/171/12
RADY GMINY KODRĄB  
z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) i art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
  §1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,49zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,34 zł od 1ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24zł od 1 m² powierzchni;
  2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,40zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -13,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,09 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,64od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb
§3. Traci moc uchwała Nr XI/85/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.