artykuł nr 16

UCHWAŁA NR XXV/180/12

 

 UCHWAŁA NR XXV/180/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 grudnia 2012 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
  §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik Nr 228 KB
Załącznik Nr 1317 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR XXIV/179/12

UCHWAŁA NR XXIV/179/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 r.
 
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690,Dz. U. z 2012 r., poz. 579) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie jako podmiot właściwy dla realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR XXIV/178/12

 

UCHWAŁA NR XXIV/178/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 r.
 
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz,1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 657, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567) i art.41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, zmiany z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 120 poz. 690, Nr 27 poz.857) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1.Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1143 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR XXIV/177/12

 

UCHWAŁA NR XXIV/177/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 roku
 
 
w sprawie uchwalenia na rok 2013 Programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi  
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie określonym Uchwałą Nr LII/251/2010 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 8 poz. 54), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
§1. Uchwala się na rok 2013 Program współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  §3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
  §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1115 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR XXIV/176/12

 

 UCHWAŁA NR XXIV/176/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 listopada 2012 r.
 
 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kodrąb

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626,  z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz. 951) uchwala się, co następuje:
 
§1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kodrąb, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§3. Traci moc uchwała Nr XXIX/191/2001 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kodrąb.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1165 KB