artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXII/164/12

 

 UCHWAŁA NR XXII/164/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 września 2012 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego
 
  Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241;  z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Udziela się Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót budowlanych związanych z budową/remontem chodnika na odcinku 40 m drogi powiatowej Nr 3925E położonym w miejscowości Dmenin, polegających na: wykonaniu robót ziemnych, wywiezieniu ziemi, wykonaniu podbudowy, chodnika i zjazdów oraz ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem wraz zakupem materiałów w postaci piasku i cementu.
  §2. Wartość pomocy, o której mowa w § 1 określa się do wysokości 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).
  §3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w § 1, określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Radomszczańskim, a Gminą Kodrąb.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXII/163/12

 

 
 UCHWAŁA NR XXII/163/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 września 2012 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie  powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie.
 
  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz.1039, Nr 185, poz.1092, z 2012 r. poz. 742) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie:
1) skreśla się §2 uchwały;
2) w związku z wykreśleniem §2 uchwały następuje zmiana numeracji paragrafów: dawny §3 otrzymuje nr 2, dawny §4 otrzymuje nr 3 i dawny §5 otrzymuje nr 4.  
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXII/162/12

UCHWAŁA NR XXII/162/12
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1 441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 15 .ust. 1 pkt 3 lit b, ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładu jazdy ( Dz. U. 2012r. poz. 451) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Uchyla się uchwałę Nr XIX/148/12 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb
 
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXII/161/12

UCHWAŁA NR XXII/161/12
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie podziału Gminy Kodrąb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
Na podstawie art. 12 § 2 – 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Dokonuje się podziału Gminy Kodrąb na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2. Na ustalenia Rady Gminy Kodrąb w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/229/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Kodrąb zmieniona uchwałą Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 sierpnia 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/229/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Kodrąb.
§5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 


Załączniki:
Załącznik Nr 1124 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXII/159/12

UCHWAŁA NR XXII/159/12
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 26 września 2012 r.
 

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2012-2017
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) uchwala się, co następuje:
 
§1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kodrąb na lata 2012- 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  §3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Załączniki:
Załącznik Nr 1150 KB