artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIX/148/12

 

UCHWAŁA NR XIX/148/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1 441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 15 .ust. 1 pkt 3 lit b, ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) i rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładu jazdy ( Dz. U. 2012r. poz. 451) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Kodrąb, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb, zwane dalej „przystankami komunikacyjnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kodrąb na zasadach określonych w Regulaminie.
  § 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Kodrąb stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
  §  4. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 
§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 255 KB
Załącznik nr 179 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XIX/147/12

 

UCHWAŁA NR XIX/147/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
  w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
 
  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881;ostatnia zmiana:Nr 149, poz. 889) oraz art. 417-419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889; Nr 171, poz. 1016;ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. Dokonuje się podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, który określa załącznik do uchwały.
§2. Na ustalenia Rady Gminy Kodrąb w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  §4. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.
  §5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/227/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 06 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Kodrąb na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2002 roku Nr 153, poz. 2215).
  §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Kodrąb obejmującej lata 2010-2014.
  §7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1130 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XIX/146/12

 

UCHWAŁA NR XIX/146/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
   § 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z terenu Gminy Kodrąb z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych OSP, wg wykazu stanowiącego załącznik do uchwały.
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1251 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XIX/145/12

 
UCHWAŁA NR XIX/145/12
RADY GMINY KODRĄB
   z dnia 26 czerwca 2012 r.
 
w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr149, poz.887, Nr217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art.13 ust.1, art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323, z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz.1337)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala co  następuje:
 
 
 § 1. Przekazać w użytkowanie nieodpłatnie na czas nieokreślony Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie, w celu prowadzenia działalności statutowej niżej wymienionych nieruchomości:
 
1)   część budynku położonego w miejscowości Kodrąb przy ul. 22 Lipca 25 znajdującego się na działce nr 332/2, obręb Kodrąb o pow. 255,50 m2 tj. pomieszczenia znajdujące się na parterze przedmiotowego budynku,
 
2)   część budynku położonego w miejscowości Dmenin 139 znajdującego się na działkach nr nr 744, 743, obręb Dmenin o pow.120,6 m2  tj. pomieszczenia znajdujące się na parterze przedmiotowego budynku.
 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 § 3. Traci moc uchwała Nr XXX/205/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 21 marca 2006 r. w
sprawie  przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy
   Kodrąb.
 
 § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XIX/144/12

 
UCHWAŁA NR XIX/144/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 czerwca 2012 r.
 
 
  w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97, z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  §1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Kodrąb do ceny wody pobieranej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę na cele socjalno – bytowe dla gospodarstw domowych, posiadających wodomierze do 1 m3 – 0,40 zł + obowiązujący podatek VAT.
2. Dopłata wymieniona w ust. 1 obowiązywać będzie w okresie od 1 września 2012 r. do   31 sierpnia 2013 r.
 
  § 2. Kwotę dopłaty wynikającą z iloczynu kwoty, o której mowa w ust. 1 i ilości pobranej wody, Gmina Kodrąb przekazuje na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kodrębie w terminie do dnia 10 pierwszego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, na podstawie wystawionej faktury i przedłożonego rozliczenia.
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki