artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XVIII/128/12

 

UCHWAŁA NR XVIII/128/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 maja 2012 roku

 

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie za 2011 rok.
  
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz art.121 ust. 2 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2011 Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
 
- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- II. Bilans - zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów
w kwocie  465.716,39 zł,
- III. Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 56.331,36 zł,
   - IV. Dodatkowa informacja objaśniająca
 
  § 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy w Kodrębie.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1267 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XVII/127/12

 

UCHWAŁA NR XVII/127/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kodrąb do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD – UJ RAZEM”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281), art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010r. nr 76, poz. 490, Nr 148, poz. 993, z 2011 r. nr 205, poz. 1202) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§1. Gmina Kodrąb przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM’’ jako członek zwyczajny.
§2. Szczegółowe zasady działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM’’ są określone w statucie zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000307230, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do reprezentowania Gminy Kodrąb w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 1228 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XVII/126/12

 

UCHWAŁA NR XVII/126/12
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 20 kwietnia 2012 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.163.416,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.178.507,53 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  8.896,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 513.552,74 zł godnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
  § 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
  § 5. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody 12.782.668,03 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.504.838,00 zł
  dochody majątkowe   1.277.830,03 zł
 
  wydatki   14.501.489,50 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 11.410.572,50 zł
  wydatki majątkowe 3.090.917,00 zł 
 
  § 6 Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.718.821,47 zł.
§ 7. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.650.000,00 zł.
2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 68.821,47 zł
 
§ 8. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na 
  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.650.000,00 zł
2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
  w kwocie 745.373,71 zł;
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
1.125.584,03 zł;
4) występujący w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty
  200.000,00 zł;
5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł;
 
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XVII/125/12

 

UCHWAŁA NR XVII/125/12
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 2168 KB
Załącznik nr 1296 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XVII/124/12

 

UCHWAŁA NR XVII/124/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie  zmiany uchwały Nr XIII/96/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. 1.W uchwale Nr XIII/96/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku  w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego zmienia się § 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
    „§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok, związanego
z zadaniem pn. Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie”.
 
2. Zmienia się § 2, który otrzymuje nowe brzmienie:
  „§ 2.  Kredyt określony w § 1 zostanie spłacony w roku 2013”.
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki