artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVI/122/12

 

UCHWAŁA NR XVI/122/12
 RADY GMINY KODRĄB
 dnia 30 marca 2012 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb
 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289; Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 668; Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 )  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 
  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 189 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVI/121/12

 

UCHWAŁA NR XVI/121/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 marca 2012 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art.13 ust.1, art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; Nr 106, poz. 675; Nr 143, poz. 963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197, poz.1307; Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341; Nr 106, poz. 622; Nr 115, poz. 673; Nr 129, poz. 732; Nr 130, poz. 762;  Nr 135, poz. 789; Nr 187, poz. 1110; Nr 224, poz.1337)  Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co  następuje:
 
§ 1.  Wyraża się  zgodę  na sprzedaż w drodze przetargu niżej wymienione  nieruchomości, położone w obrębie geodezyjnym Widawka, stanowiące własność gminy Kodrąb na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 769/2007 z dnia 07.02.2007 r. i Decyzji Wojewody Łódzkiego SP.VII.7723/R/385/2002 z dnia 11.07.2003 r., KW PT1R/00041406/2, KW PT1R/00048023/2:
 
1)   działki Nr 46 o pow. ogólnej 0,95 ha,
2)   działka  Nr 161 o pow. 0,21 ha,
3)   działka  Nr 237 o pow. 0,21 ha,
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XVI/120/12

 

UCHWAŁA NR XVI/120/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 marca 2012 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 150.748,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  209.554,47 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  233.981,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 94.790,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Zwiększenie o kwotę 57.500,00 zł na zadaniu p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic A. Ludowej i Leśnej w Kodrębie" wynika: ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki Nr 139/GW/P/2007 udzielonej przez WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie p.n. " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Żencinie i Zalesiu w wysokości 12,50 % należności głównej tj. 12.500,00 zł z przeznaczeniem umorzenia, dokonanego w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/I/2011, na zadanie wyżej wskazane zgodnie z pismem z dnia 01.02. 2011 roku WF/847/ZU/42/0307/07-004/11 stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały oraz ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki Nr 119/OW/P/2008 udzielonej przez WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie p.n. " Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Wólce Pytowskiej w wysokości 30,00 % należności głównej tj. 45.000,00 zł z przeznaczeniem umorzenia, dokonanego w dniu 17 czerwca 2011 roku uchwałą Rady Nadzorczej Nr 100/VI/2011, na zadanie wyżej wskazane zgodnie z pismem z dnia 21.06. 2011 roku WF/5825/ZU/42/0395/08005/1 stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.  
 
 
  § 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
  § 5. Zmienia się plan finansowy - dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 20.372,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 § 6. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy po zmianach wynosi 1.617.254,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
 § 7.  Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w drodze ustawy po zmianach wynosi 1.617.254,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
  § 8. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody    11.619.252,00 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.469.252,00 zł
  dochody majątkowe 150.000,00 zł
 
  wydatki   13.331.878,47 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 10.754.514,21 zł
  wydatki majątkowe 2.577.364,26 zł 
 
  § 9 Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1.712.626,47 zł.
§ 10. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.643.805,00 zł.
2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 68.821,47 zł
 
§ 11. Ustala się limity na :
1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na 
  finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.643.805,00 zł
2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 
  w kwocie 743.600,00 zł;
3) występujący w ciągu roku   przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty
  200.000,00 zł;
4) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 80.000,00 zł;
 
  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XVI/119/12

 

UCHWAŁA NR XVI/119/12
 RADY GMINY KODRĄB
 dnia 30 marca 2012 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
  § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XVI/118/12

UCHWAŁA NR  XVI/118/12
 RADY GMINY KODRĄB
dnia 30 marca  2012 r.
 
w sprawie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Kodrąb
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
  § 1. Wyraża się zgodę  na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2013 środków funduszu sołeckiego.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki