artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XV/117/12

 

UCHWAŁA NR XV/117/12
 RADY GMINY KODRĄB
 z dnia 20 lutego 2012 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 § 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  29.052,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  29.052,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  § 2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
  § 3. Budżet gminy po zmianie wynosi :  
 
   dochody 11.770.000,00 zł
  w tym:
  dochody bieżące   11.620.000,00 zł
  dochody majątkowe 150.000,00 zł
 
  wydatki   13.356.305,00 zł
  w tym:
  wydatki bieżące 10.873.730,74 zł
  wydatki majątkowe 2.482.574,26 zł 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki
 

 

Załączniki:
Załącznik nr 298 KB
Załącznik nr 162 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XV/116/12

 

UCHWAŁA NR XV/116/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
  § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 2153 KB
Załącznik nr 1295 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XV/115/12

UCHWAŁA NR XV/115/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 lutego 2012 roku
 
 
 
 
w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawce
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Gminy Kodrąb uchwala,  co następuje:
 
 
  § 1. Przekazuje się z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Widawce dotację na zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)
 
  § 2. Środki o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków z budżetu Gminy Kodrąb na 2012 rok
 
  § 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kodrąb, a Zarządem OSP Widawka.
 
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XV/114/12

UCHWAŁA NR XV/114/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Przekazuje się z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie dotację na zakup 4 mundurów wyjściowych na kwotę 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 
  § 2. Środki o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków z budżetu Gminy Kodrąb na 2012 rok
 
  § 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kodrąb, a Zarządem OSP Kodrąb.
 
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XV/113/12

UCHWAŁA NR XV/113/12
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 20 lutego 2012 roku
 
 
w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Przekazuje się z budżetu Gminy Kodrąb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodrębie dotację na zakup hydraulicznego zestawu do ratownictwa drogowego w kwocie 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
 
  § 2. Środki o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków z budżetu Gminy Kodrąb na 2012 rok
 
 § 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kodrąb, a Zarządem OSP Kodrąb.
 
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki